Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

EDISON 2018

EDISON je zkratka, Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

 

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

 

Pro školu může být takovýto projekt přínosný v těchto oblastech: prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školamiatraktivita pro nové studentykontakt se zahraničímmotivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

 

Pro žáky a studenty potom: mezikulturní gramotnostmožnost srovnání různých zemí s českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničía zejména motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku

  

JAK PROJEKT PROBÍHÁ?

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

 

JAK EDISON VYPADAL NA ZŠ A MŠ K DOLŮM V ROCE 2017?

Od 19. do 26. února působili na naší zahraniční studenti z řady cizích zemí od Brazílie až po Indonésii. Stejně tak jako v loňském roce, i letos za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC představili v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pochází. Opět jsme si užili uvítací ceremoniál, společenský večer s kapelou Basketles i závěrečnou global village. 
 

JAK BUDE EDISON VYPADAT V ROCE 2018?

 

KDY: 18. – 25.2.2018

S KÝM: s mezinárodní studentskou organizací AIESEC

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT: uvítací ceremoniál, návštěvu ZOO, společenský večer s kapelou Basketles, i závěrečnou global village. 

Pozvánka na čtvrtou Modřanskou zábavu - ZDE

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

  

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

  

 Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

  

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  

www.nidv.cz

Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

  

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

  

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

  

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

  

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.

 

ZE MĚ MY

Naše škola se v tomto školním roce již počtvrté zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění a pohyb spojují“, jsou srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 31. 10. 2017.  Po celé škole probíhaly během dne  nejrůznější výtvarné, sportovní i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 

Více informací k letošnímu ročníku zde.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Od 1. 6. 2017 realizujeme projekt Škola pro všechny v Praze 12 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši přibližně 430 000 Kč pro mateřskou školu a přibližně 662 000 Kč pro základní školu. Finanční prostředky jsou převážně určeny na zajištění práce školního asistenta a sociálního pedagoga v mateřské i základní škole a dále na práci speciálního pedagoga v základní škole i na další vzdělávání pedagogů.

Projekt bude realizován do 31. 5. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

Doučování

Díky projektu se nám opět podařilo zajistit pro naše žáky doučování zdarma na období březen až červen a dále září až prosinec 2017 v rámci projektu na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Doučování je realizováno jak pedagogy vyučujícími jednotlivé předměty, tak sepciálními pedagogy. Jsou při něm využívány pomůcky a materiály z kabinetu školního speciálního pedagoga.

Doučování je primárně určeno pro žáky s obtížemi ve vzdělávání. Nejedná se o odpolední vypracování domácích úkolů. 

Pro zařazení žáků na doučování kontaktujte přímo lektory doučování mailem. Vždy příjmení @zskdolum.cz

Doučování v rámci projektu „Všichni jsme výjimeční“ ve školním roce 2017/2018 - více informací zde (aktualizováno 26. 9.)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2016

V roce 2016 se naše škola zapojila do Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy. V jejich rámci realizovala dvojici projektů:

 

Všichni jsme výjimeční

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 je školou, která vzdělává vyšší počet integrovaných žáků. Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá, což se nám v posledních letech stále výrazněji potvrzuje. Projekt byl proto zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění rovných příležitostí pro tuto cílovou skupinu, která je bez individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání znevýhodněna a často výrazně limitována.

V rámci projektu byl vytvořen systém doučování, přípravy a odborné pomoci pro žáky se SVP. Realizovány byly čtyři inkluzivní dílny, došlo k proškolení řady pedagogů, díky čemuž byla zvýšena kvalifikovanost jejich přístupu nejen k žákům se SVP. Došlo k prohloubení a zlepšení spolupráce mezi naší školou, spolupracujícími poradenskými zařízeními a rodiči.

Jako výstup projektu byla vytvořena projektová kronika.

 

Zpřístupnění českého jazyka žákům se znevýhodněním

Cílem projektu bylo zajistit adekvátní péči žákům s deficity v českém jazyce, jež jsou způsobeny odlišným kulturním, sociálním či jinak znevýhodněným prostředím. Projekt umožnil také připravit pedagogy školy na různé situace, které mohou při vzdělávání žáků z různého prostředí nastat, a představil jim nové metody a formy práce zejména v oblasti jazykové a literární výchovy.

V rámci projektu tak bylo realizováno doučování českého jazyka pro žáky se sociální či kulturní odlišností, čtenářské dílny tvůrčího a kritického čtení a psaní a další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a mateřské školy  K Dolům v Praze 12. Zakoupeny byly rovněž pomůcky pro usnadnění vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním.

Jedním z výstupů projektu byla opět projektová kronika.

Ze mě my

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 již podruhé zapojí do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění spojuje“, je srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskuteční 16. 11. 2016. Po celé škole budou během dne  fungovat nejrůznější výtvarné i dramatické dílny, kde si děti budou moci vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získají hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 Plakát ke stažení.

 

Anotace jednotlivých dílen: 

1. stupeň

 

1.A Japonská hiragana a origami - Mgr. Lenka Brychtová

 Budeme mít pracovně výtvarnou dílnu - Japonská hiragana, aneb co se nejdříve učí psát japonské děti a japonské origami (skládání z papíru jednodušších tvarů).

   

1.B  Kolem světa za čtyři hodiny - Bc. Anna Valová  

Nejprve si s dětmi budeme povídat o cestování, jakým způsobem můžeme cestovat po zeměkouli, který způsob je nejšetrnější, kdo už kam cestoval apod. Ukážeme si mapu světa a povíme si o jednotlivých světadílech. Poté budou děti rozděleny do skupin, každá skupina bude zpracovávat plán jednoho světadílu. Budou si vybírat z obrazových materiálů - zvířata, lidé, lesy,stavby, jídlo atd. Vše pak budou lepit na papíry velikosti A2 a dále výtvarně zpracovávat. Z těchto listů vytvoříme leporelo, nalepené na kartonech.

  

2.A  Masky a škrabošky - Mgr. Denisa Horáčková

 Každý jsme jiný, všichni jsme stejní...masky, tváře, ksichty, předsudky a stereotypy.

  

2.B Toulavý autobus - Mgr. Hana Trachtová

Vyrobíme si z krabic autobus, který "procestuje" celý svět a vyzdobíme ho "pohlednicemi" z tohoto putování. Takže kromě toho, že společně vyrobíme autobus, vytvoří každý ještě pohlednici nějakého zajímavého místa - Eiffelova věž, pyramidy, Pražský hrad ...Informace k jednotlivým místům získají děti formou prezentace na magic boxu. 

   

2.C Světové ňamky ze zeleniny  - Ludmila  Šalanská

 Dramatizace pohádky o zelenině, výroba zeleninových pomazánek /celerová, mrkvová, avokádová/, prostírání /ubrousková technika/.

 

3.A. Z Čech na Ukrajinu  a zase zpátky - divadelní a čtenářská dílna - Bc. Barbora Tamchynová

Jak a co se učí děti na Ukrajině? Jak tráví svůj volný čas? Co čtou? A jak se to vše liší od nás, dětí z Čech? Děti nacvičí scénky a budou pracovat s cizím písmem- azbukou. Ukážou, jak nás může obohatit, mít mezi námi kamarádku z jiné země. 

   

4. A Jak lidé bydlí? - Lenka Klimešová

 Jak bydlí Eskymáci, indiáni, Evropané, Afričané, Američané a další obyvatelé světa?

Jedni v tepee, jiní v paneláku a někteří v rodinném domečku. Ať tak či onak mají něco společného – chrání své obyvatele před nepřízní počasí, poskytují mu ochranu a prostor pro odpočinek. Naše tvoření bude zaměřeno na stavbu modelů těchto příbytků. Např. na eskymácké iglú použijeme bílý papír, nižší plastový kelímek, papírovou ruličku, lepidlo a nůžky. I se sněhem si poradíme. K tomu, abychom si postavili model indiánského obydlí, potřebujeme tužší papír, nejlépe v přírodní barvě, kousek tvrdého papíru, barvy nebo odstřižky barevných papírů a časopisů, lepidlo a nůžky.Postavíme panelák a další příbytky z různých koutů světa! Seznámíme se s některými významnými stavbami na světě.

       

 4.B "A jaký je Tvůj příběh?" - Mgr. Eva Schiebelová

 Cílem aktivity je uvědomit si, jak složité je pro cizince - děti se zapojit do nového prostředí. Děti budou tvořit imaginární knížku - deník imaginárního kamaráda/kamarádky, kteří se přistěhovali k nám do Čech a snaží se tu postupně si zvyknout, sžít se s okolím a zorientovat se v něm, naučit se jazyk, najít si přátele atd. Budou vycházet ze zadání, tj. smyšlených jmen a informací o děvčeti a chlapci z Ukrajiny a z Vietnamu a také ze zkušeností svého opravdového spolužáka z Vietnamu a spolužačky z Ukrajiny. V rámci aktivity navštívíme ještě místní knihovnu, kde budou děti hledat obdobné příběhy dětí z jiných zemí.

  

2. stupeň

  

Výtvarná dílna -  Mgr. Kateřina Šťastná + Mgr. Eva Mašatová

 Za použití přírodních materiálů vytvoříme řadu různých asambláží, které by měly představovat myšlenku, že lidé z různých končin světa a různé barvy kůže jsou vždycky v jádru stejní.

       

Olympiáda v míčových hrách – Mgr. Jan Bartoš + Mgr. Jan Zimmer

 Tato sportovně laděná dílna myslí i na neposedné a sportovně laděné žáky. Žáci si vyrobí vlajky a vymyslí pokřik pro svůj tým. Následovat budou sportovní utkání mezi různými zeměmi. Závěrečné vyhodnocení a předání medailí pro nejúspěšnější zemi - tým.

  

 Výtvarně labužnická dílna – Mgr. Ivana Dobšová + Radka Řičicová

 Každý je originál a přece se podobají. Každý je jedinečný a má právo je - li slušný a neubližuje druhým, žít svůj život. Nejen matematika, ale i svět se dá vnímat z různých úhlů. Malé překvapení Honzíka z Vietnamu Vás potěší.

  

Decoupage - ubrousková technika na květináčích - Bc. Hana Míčková +(Mgr. Zuzana Outratová)

 Ozdobíme květináče, určené k osázení, ubrouskovou technikou s náměty bylin, typických znaků země, vlajek zemí Evropy, Ameriky, Asie, … př.: Francie - květináč s levandulí ozdobený např. vlajkou, Eiffelova věž, croissant, bageta, bylina, ...Itálie - bazalka, Pisa, pizza, těstoviny,...

 

Všechny fotografie - zde.


Sběr zelených kilometrů

Jako již každoročně se i v tomto školním roce naše škola zapojila do soutěže Sběr zelených kilometrů pořádané sdružením Auto*Mat. Cílem této soutěže je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty do školy i ze školy ekologickým způsobem ať už samostatně, nebo v doprovodu rodičů, a hravou formou je seznámit s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, co všechno může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí a svého okolí. 

 


Knihy pro seniory

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se již  po dobu několika let aktivně zapojuje do projektů zaměřených na pomoc druhým. Aktuálně jsme se rozhodli zúčastnit akce na podporu čtenářství, která je určena především pro osoby vyššího věku, jež tráví čas v domovech pro seniory či v domech s pečovatelskou službou. Více informací naleznete zde

Od začátku června budeme sbírat knížky, které následně poputují do těchto zařízení. Předpokládáme zapojení všech žáků a pedagogů školy, kdy každý daruje na podporu tohoto projektu 1 knihu. 

Kontaktní osobou, která bude o knížky pečovat do doby jejich předání, je paní Marie Chaloupecká, naše knihovnice.

Děkujeme Všem, kteří přispějí knížkou či pomocí s organizací.

Denisa Horáčková

výchovná poradkyně školy