Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROJEKT O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v ČR.
Naše škola byla jako jedna ze 69 škol do grantové výzvy v roce 2019/20 zapojena.
Více info o programu viz www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Díky úspěšné podpoře grantu, budou moci jak naše děti, učitelé tak i rodiče, využívat širokou nabídku materiálů, který portál nabízí, dále bude prostřednictvím Poradenského pracoviště školy a partnerů, zrealizováno několik přednášek a workshopů, těšit se můžete i na další doprovodné aktivity.

To vše od října 2019 do června 2020.

Fotogalerie

EDISON 2019

EDISON je zkratka, Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Pro školu může být takovýto projekt přínosný v těchto oblastech: prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školamiatraktivita pro nové studentykontakt se zahraničímmotivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Pro žáky a studenty potom: mezikulturní gramotnostmožnost srovnání různých zemí s českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničía zejména motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku  

JAK PROJEKT PROBÍHÁ?

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

JAK EDISON VYPADAL NA ZŠ A MŠ K DOLŮM V ROCE 2018?

Od 18. do 25. února působili na naší škole zahraniční studenti z řady cizích zemí od Číny přes Indii až po Indonésii. Stejně tak jako v minulých letech, i loni za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC představili zahraniční hosté v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pochází. Opět jsme si užili uvítací ceremoniál, společenský večer s kapelou Basketles i závěrečnou global village. 
 

JAK BUDE EDISON VYPADAT V ROCE 2019?

KDY: 17. – 24.2.2019

S KÝM: s mezinárodní studentskou organizací AIESEC

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT: uvítací ceremoniál, návštěvu ZOO, společenský večer s kapelou Basketles, i závěrečnou global village. 

Pozvánka na pátou Modřanskou zábavu - ZDE

Kdo letos přijede - zde

Zapojení školy do celoměstských programů na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

"Všichni jsme výjimeční" 2018

I v minulém roce se naše škola zapojila do pokračujícího programu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Naš zapojení do tohoto projektu souvisí se zaměřením naší školy, která velmi cíleně vnímá potřeby každého svého žáka. Každým rokem se zvyšují a specificky zaměřují potřeby žáků naší školy a naši pedagogové již tradičně využívají veškeré možnosti k uspokojení těchto potřeb. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému žáku, ať již žáku ohroženému školním neúspěchěm, žáku inaktníhimu či žáku mimořádně nadanému. Škola již tradičně podporuje své pedagogy, aby rozšiřovali své kompetence v oblastech využívání nových forem a metod výuky žáků. S tím souvisí také podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím projektu  škola realizovala projektové dny, které měly u dětí velký úspěch. Díky nim navštívily např. objekt Anežského kláštera, vyrobily knihu v rámci projektového dne zaměřeného na Českou republiku, účastnily se skupinového bubnování  nebo uvařily  vybrané druhy měkkýšů a korýšů v rámci přírodovědných praktik. Potřeby žáků participovat na fungování a rozvoji školy se zvyšují a děti mají zájem se  zapojovat do společenského dění nejen v rámci školy prostřednictvím žákovského parlamentu, ale také v rámci komunity, se kterou tráví svůj volný čas. Tyto potřeby jsou velmi různorodé a souvisejí jak se specifiky jednotlivých žáků, tak se zaměřením sociálního prostředí, které žáka obklopuje a podílí se tak spolu se školou na výchově a vzdělávání dítěte.

Generace a my

4. října 2018 se vybraní žáci naší školy zapojili do setkání týmů základních škol MČ Prahy 12, které proběhlo ve Viničním domku. Tématem setkání bylo heslo "Generace a my". Název akce odkazuje na historickou paměť minulých generací, kterou žáci zprostředkovávali skrze autorské čtení a historické fografie. Každá škola ve svém vystoupení představila vybranou fotografii (vytvořenou do roku 1945) a popsala osudy lidí, na ní zobrazených. Tříčlený tým žáků 6. a 8. ročníku naší školy zpracoval do prezentace rodinnou fotografii a zaměřil se na životní osudy a setkání jednoho z manželských párů na této fogorafii. 

Fotografie ze setkání ve Viničním domlu - zde.

OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání

Ve školním roce 2018/19 je škola zapojena do zajímavého projektu, který se zaměřuje na inkluzi a multikulturní vzdělávání.
Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí.
Roční obrat organizace v EUR: 1 047 000
Údaje o CS:
- celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) - 238
- počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována: 15

Cílem projektu je povědomost o bohatství, které nám může znalost jiných kultruních prostředí
nabídnout. Chceme dětem představit všechny možnosti, které se jim v otevřené Evropě nabízejí a
možnosti, které přináší obohacování se o znalosti a tradicční hodnoty jiných kultur. Chceme u žáků
posilovat aktivní účast na společenském dění a posilovat jejich sebevědomí a odpovědnosti za jejich
chování.

Zahraniční stáž pedagogů v rámci projektu OPPPR_28. výzvy SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání

V průběhu pololetí roku 2019 budou odbornými zaměstnanci ZŠ K Dolům a za účasti a podpory externistů realizovány dvě stáže/studijní návštěvy a následné prezentace a besedy. Ve škole umožňují čerpat inspiraci ze zahraničních zkušeností. Podmínkou účasti je schopnost komunikovat v angličtině. Cílem stáže je zjišťovat v navštívených školách především organizační formy a metodické postupy, kterými zajišťují zdravé a bezpečné vztahy, jak řeší konflikty, jak zajišťují individuální potřeby studentů, jak pracují s diverzitou.
Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků v zahraničí napomohou pedagogům školy na různých pozicích získat zkušenosti, které mohou aplikovat na podmínky základní školy s větším počtem žáků s potřebou podpůrných opatření. Rozšíří své kompetence interpersonálního charakteru, dále dojde k obohacení nových metod práce se žáky z různých kulturních prostředí. Předpokládáme, že tyto aktivity napomohou žákům nejen s OMJ ke zvládnutí požadavků jednotlivých ročníků základní školy a dojde k jejich pozitivnímu přijetí a respektu k jejich odlišnostem ostatními žáky školy.
Stáže mají má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ.
Způsobilou cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ.
Stáž bude probíhat formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy; výstupy ve formě prezentace či zápisu budou následně zveřejněny na webových stránkách školy.

29.5.2019 Prezentace stáž Londýn

31.8.2019 Prezentace stáž Stockholm

Zapojení školy do celoměstský programů na podporu vzdělávání

V roce 2018 se naše škola opět zapojí do Celoměstských programů na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018. Navážeme tak na projekt z předešlých let - Všichni jsme výjimeční.

Projekt a jeho programy nabízí naší škole jednak několik možností podpory rozvoje vzdělanosti pedagogického sboru, a jednak podpoří participaci žáků na fungování a rozvoji školy zdokonalením systému práce žákvoského parlamentu. Škola bude v rámci projektu také spolupracovat s externími partnery - nestátními neziskovými organizacemi.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

  

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

  

 Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

  

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  

www.nidv.cz

Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

  

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

  

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

  

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

  

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.

 

ZE MĚ MY

Naše škola se v tomto školním roce již počtvrté zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění a pohyb spojují“, jsou srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 31. 10. 2017.  Po celé škole probíhaly během dne  nejrůznější výtvarné, sportovní i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 

Více informací k letošnímu ročníku zde.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Od 1. 6. 2017 realizujeme projekt Škola pro všechny v Praze 12 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši přibližně 430 000 Kč pro mateřskou školu a přibližně 662 000 Kč pro základní školu. Finanční prostředky jsou převážně určeny na zajištění práce školního asistenta a sociálního pedagoga v mateřské i základní škole a dále na práci speciálního pedagoga v základní škole i na další vzdělávání pedagogů.

Projekt bude realizován do 31. 5. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.