Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

EDISON 2019

EDISON je zkratka, Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Pro školu může být takovýto projekt přínosný v těchto oblastech: prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školamiatraktivita pro nové studentykontakt se zahraničímmotivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Pro žáky a studenty potom: mezikulturní gramotnostmožnost srovnání různých zemí s českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničía zejména motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku  

JAK PROJEKT PROBÍHÁ?

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

JAK EDISON VYPADAL NA ZŠ A MŠ K DOLŮM V ROCE 2018?

Od 18. do 25. února působili na naší škole zahraniční studenti z řady cizích zemí od Číny přes Indii až po Indonésii. Stejně tak jako v minulých letech, i loni za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC představili zahraniční hosté v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pochází. Opět jsme si užili uvítací ceremoniál, společenský večer s kapelou Basketles i závěrečnou global village. 
 

JAK BUDE EDISON VYPADAT V ROCE 2019?

KDY: 17. – 24.2.2019

S KÝM: s mezinárodní studentskou organizací AIESEC

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT: uvítací ceremoniál, návštěvu ZOO, společenský večer s kapelou Basketles, i závěrečnou global village. 

Pozvánka na pátou Modřanskou zábavu - ZDE

Kdo letos přijede - zde

Zapojení školy do celoměstský programů na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

"Všichni jsme výjimeční" 2018

I v minulém roce se naše škola zapojila do pokračujícího programu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Naš zapojení do tohoto projektu souvisí se zaměřením naší školy, která velmi cíleně vnímá potřeby každého svého žáka. Každým rokem se zvyšují a specificky zaměřují potřeby žáků naší školy a naši pedagogové již tradičně využívají veškeré možnosti k uspokojení těchto potřeb. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému žáku, ať již žáku ohroženému školním neúspěchěm, žáku inaktníhimu či žáku mimořádně nadanému. Škola již tradičně podporuje své pedagogy, aby rozšiřovali své kompetence v oblastech využívání nových forem a metod výuky žáků. S tím souvisí také podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím projektu  škola realizovala projektové dny, které měly u dětí velký úspěch. Díky nim navštívily např. objekt Anežského kláštera, vyrobily knihu v rámci projektového dne zaměřeného na Českou republiku, účastnily se skupinového bubnování  nebo uvařily  vybrané druhy měkkýšů a korýšů v rámci přírodovědných praktik. Potřeby žáků participovat na fungování a rozvoji školy se zvyšují a děti mají zájem se  zapojovat do společenského dění nejen v rámci školy prostřednictvím žákovského parlamentu, ale také v rámci komunity, se kterou tráví svůj volný čas. Tyto potřeby jsou velmi různorodé a souvisejí jak se specifiky jednotlivých žáků, tak se zaměřením sociálního prostředí, které žáka obklopuje a podílí se tak spolu se školou na výchově a vzdělávání dítěte.

Generace a my

4. října 2018 se vybraní žáci naší školy zapojili do setkání týmů základních škol MČ Prahy 12, které proběhlo ve Viničním domku. Tématem setkání bylo heslo "Generace a my". Název akce odkazuje na historickou paměť minulých generací, kterou žáci zprostředkovávali skrze autorské čtení a historické fografie. Každá škola ve svém vystoupení představila vybranou fotografii (vytvořenou do roku 1945) a popsala osudy lidí, na ní zobrazených. Tříčlený tým žáků 6. a 8. ročníku naší školy zpracoval do prezentace rodinnou fotografii a zaměřil se na životní osudy a setkání jednoho z manželských párů na této fogorafii. 

Fotografie ze setkání ve Viničním domlu - zde.

OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání

Ve školním roce 2018/19 je škola zapojena do zajímavého projektu, který se zaměřuje na inkluzi a multikulturní vzdělávání.
Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí.
Roční obrat organizace v EUR: 1 047 000
Údaje o CS:
- celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) - 238
- počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována: 15

Cílem projektu je povědomost o bohatství, které nám může znalost jiných kultruních prostředí
nabídnout. Chceme dětem představit všechny možnosti, které se jim v otevřené Evropě nabízejí a
možnosti, které přináší obohacování se o znalosti a tradicční hodnoty jiných kultur. Chceme u žáků
posilovat aktivní účast na společenském dění a posilovat jejich sebevědomí a odpovědnosti za jejich
chování.

Zapojení školy do celoměstský programů na podporu vzdělávání

V roce 2018 se naše škola opět zapojí do Celoměstských programů na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018. Navážeme tak na projekt z předešlých let - Všichni jsme výjimeční.

Projekt a jeho programy nabízí naší škole jednak několik možností podpory rozvoje vzdělanosti pedagogického sboru, a jednak podpoří participaci žáků na fungování a rozvoji školy zdokonalením systému práce žákvoského parlamentu. Škola bude v rámci projektu také spolupracovat s externími partnery - nestátními neziskovými organizacemi.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

  

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

  

 Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

  

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  

www.nidv.cz

Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

  

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

  

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

  

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

  

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.

 

ZE MĚ MY

Naše škola se v tomto školním roce již počtvrté zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění a pohyb spojují“, jsou srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 31. 10. 2017.  Po celé škole probíhaly během dne  nejrůznější výtvarné, sportovní i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 

Více informací k letošnímu ročníku zde.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Od 1. 6. 2017 realizujeme projekt Škola pro všechny v Praze 12 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši přibližně 430 000 Kč pro mateřskou školu a přibližně 662 000 Kč pro základní školu. Finanční prostředky jsou převážně určeny na zajištění práce školního asistenta a sociálního pedagoga v mateřské i základní škole a dále na práci speciálního pedagoga v základní škole i na další vzdělávání pedagogů.

Projekt bude realizován do 31. 5. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

Doučování

Díky projektu se nám opět podařilo zajistit pro naše žáky doučování zdarma na období březen až červen a dále září až prosinec 2017 v rámci projektu na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Doučování je realizováno jak pedagogy vyučujícími jednotlivé předměty, tak sepciálními pedagogy. Jsou při něm využívány pomůcky a materiály z kabinetu školního speciálního pedagoga.

Doučování je primárně určeno pro žáky s obtížemi ve vzdělávání. Nejedná se o odpolední vypracování domácích úkolů. 

Pro zařazení žáků na doučování kontaktujte přímo lektory doučování mailem. Vždy příjmení @zskdolum.cz

Doučování v rámci projektu „Všichni jsme výjimeční“ ve školním roce 2017/2018 - více informací zde (aktualizováno 26. 9.)