Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

OPPPR_51 ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001438

1.5.2020 - 30.6.2022

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU - PRŮBĚH REALIZACE

KA1 - vytvoření školního plánu multikulturní výchovy

V rámci klíčové aktivity bude ve škole zmapován stav inkluzivních činností a zda vedou k vytyčeným cílům v ŠVP. Využity budou metody dotazníkového šetření mezi personálem a žáky, fokusní skupiny mezi zaměstnanci a SWOT analýza aktivit. Zároveň bude rozpracováno naplňování klíčových kompetencí pracovníků (plán DVPP) i žáků související s demokratickým klimatem a multikulturní výchovou. Zhodnoceno bude také materiální vybavení školy a spolupráce napříč stupni vzdělávání a externími subjekty. Mapování bude probíhat pod vedením odborného průvodce, který bude dohlížet na přípravu, sběr a vyhodnocování dat, které budou reflektovány formou dodatku k ŠVP. Tento výstup bude vznikat v prvním školním roce realizace. Ve školním roce 2020/2021 bude ověřován a jeho aktualizovaná verze vejde v platnost pro školní rok 2021/2022.

ZoR1

V rámci KA1 - vytvoření školního plánu multikulturní výchovy - došlo:

1) ke zmapování stavu inkluzivních činností ve škole, a to prostřednictvím realizace několika fokusních skupin mezi zaměstnanci. Za pomoci odborných průvodců byl pro školu vytvořen dotazník pro učitele i žáky, který obě cílové skupiny v monitorovacím období vyplnily. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a bylo zkonstatováno, že vedou k vytyčeným cílům v ŠVP. Výstup šetření bude použit pro realizaci dalších dílčích aktivit projektu a vznik aktualizovaných verzí strategických dokumentů školy - ŠVP nebo jeho dodatkům.

2) Souběžně s dotazníkovým šetřením probíhala aktualizace ŠVP 1. Pracovní skupina, která problematiku pod vedením odborníků řešila, se po dohodě zaměřila na začlenění průřezových témat do ŠVP formou projektových dnů. Vznikl tak harmonogramu projektových dnů s konkrétní náplní napříč všemi ročníky školy. Aktualizovaná verze ŠVP 2020/2021 byla uvedena k 1.9.2020 a bude v aktuálním školním roce ověřována praxí.

3) K rozpracování naplňování klíčových kompetencí cílových skupin školy (pedagogů i žáků), které souvisejí s demokratickým klimatem a multikulturní výchovou, byl vytvořen Plán DVPP 2020/2021. Otázky demokratické kultury školy a multikulturní výchovu řeší i Preventivní program školy 2020/2021. Oba dokumenty vznikaly na základě dialogu se zaměstnanci/ žáky školy, prostřednictvím realizace preventivních programů, rozhovorů, dotazníkových šetření a pedagogického pozorování.

4) Na základě výše uvedených skutečností jsme zjistili nedostatky zejména v plánování a systematizaci některých oblastí (chybí zpětná vazba plánu DVPP, není dostatečná provázanost hospitačního systému školy vs osobnostní rozvoj pedagogů, postrádáme sebehodnotící dotazník, není ucelený systém práce s třídními kolektivy, návaznost na osobnostní rozvoj žáků chybí zcela… ) Jedná se o oblasti, které shledáváme pro fungování nejen projektu, ale dalšího směrování školy klíčovými a bude jim věnována pozornost v dalších obdobích. 

→ dotazníkové šetření, výstupy DŠ

→ aktualizované ŠVP 2020/21

→ plán DVPP 2020/2021

KA2 - Rozvoj demokratické kultury - vedení školy

Posilování demokratické kultury v jakékoliv organizaci obecně je potřeba nastavit jako systémovou záležitost, proto je plánováno zapojení managementu školy, který bude dle dostupných analýz a mapování potřeb (viz KA1) rozhodovat o úpravách souvisejících dokumentů a nastavení procesů napříč strukturou základní i mateřské školy. Pod vedením odborného průvodce pak budou zjišťovány další informace nad rámec aktivit v KA1, jako jsou strukturované rozhovory, analýza stávajících dokumentů, workshopy atd. s cílem posílit demokratickou kulturu v základní i mateřské škole. Tyto činnosti budou probíhat napříč školními roky a budou završeny výjezdními pracovními semináři pod vedením odborného průvodce, jejichž výstupem budou aktualizované plány práce s celým pedagogickým sborem, třídními učiteli, koordinátory žákovského parlamentu i externími organizacemi, které mohou nově nastavované procesy podpořit. Vyhodnocení změn bude průběžné, ale ve školním roce 2021/2022 budou pak nově nastavené procesy finálně zaneseny do relevantních dokumentů a bude s nimi na pedagogických radách seznamován celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy. V souladu s výstupy této KA pak budou navázány aktivity v KA3 pro pedagogický sbor.

ZoR1

V rámci KA2 - Rozvoj demokratické kultury - vedení školy, byl za účasti odborných průvodců realizován první výjezd. Tématem výjezdu byla zejména prezentace plánů projektu, výsledků dosavadních dotazníkových šetření a aktuální zjištění viz KA1. Následovala další aktualizace a systematizace plánu práce ZŠ, MŠ, ŽP, nastavení spolupráce s externími odborníky a organizacemi a nového nastavení procesů napříč strukturou ZŠ a MŠ.

→ 1x výjezdní zasedání managementu

→ plán práce ŽP

ZoR2

V průběhu období od listopadu 2020 do dubna 2021 pokračujeme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na potřeby školy zaměřené na rozvoj demokratických kompetencí, vedení lidí, práce se skupinou a se zaměřením na integraci žáků. S ohledem na současnou situaci distančního vzdělávání bylo třeba aktuálně posílit další vzdělávání o témata zaměřená na práci se žáky v distančním vzdělávání, jejich podporu, hodnocení a zapojování do práce. S pomocí vedoucích předmětových komisí a metodického sdružení dojde v červnu ke zhodnocení plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na letošní rok a na základě jejich zpětné vazby bude společně vypracován účelný plán na školní rok 2021/2022. Během roku jsme zrealizovali již většinu projektových dnů průřezových témat, které jsme si vytyčili v novém školním vzdělávacím programu. Ukazuje se, že by bylo praktické přesunout průřezové téma výchovy demokratického občana do třídnických hodin jako posílení integrace žáků. V průběhu června dojde ke zhodnocení uplynulého roku a práce na tematických dnech zaměřených na průřezová témata a vhodnosti tohoto způsobu práce pro naši školu celým pedagogickým sborem. Na základě této zpětné vazby vypracujeme dodatek k našemu školnímu vzdělávacímu programu. Předpokládáme, že dojde k začlenění průřezových témat výchovy demokratického občana a multikulturní výchovy do třídnických hodin. V současné chvíli se v rámci DVPP vzdělává vedení školy v oblasti hodnocení pedagogů a pedagogického portfolia jako nástroje pro sebehodnocení pedagogů. Byly položeny základy hospitačního systému, ale stále chybí provázanost na osobnostní rozvoj pedagogů a plánu DVPP.

 KA3 - rozvoj demokratické kultury - pedagogický sbor

Za podpory vedení školy a odborných průvodců, bude v první polovině projektu stěžejní část aktivit realizována pro pedagogický sbor, aby byl minimalizován a adresován případný nesoulad s nově nastavovanými procesy. Stěžejní část bude probíhat v prvním roce realizace a v dalších fázích budou probíhat pravidelná setkání a školení dle aktuálních individuálních potřeb v souladu s nastavením demokratických procesů v KA2. K tomu bude zapojen odborný průvodce, který bude se sborem pravidelně pracovat. Paralelně s tímto procesem, bude probíhat vzdělávání, výjezdy a setkání ke zvýšení kompetencí pedagogického sboru. 

ZoR1

V rámci KA3 - rozvoj demokratické kultury - pedagogický sbor, 

a) byly zrealizovány 2 výjezdy: 1x pro 50 osob (celý sbor), 1x pro pracovní skupinu 25 osob). Výjezdy sloužily kromě prezentací projektových aktivit ke sdílení dobré praxe, nastavování týmové spolupráce

- proběhlo 16 setkání (4x měsíčně 45 min, kromě prázdnin) pod vedením odborného průvodce, jehož zaměření byla DK ve třídách - práce s pravidly, jak na aktuální témata, která nám děti nejrůznějšími formami sdělují… 

b) proběhlo 24 setkání (4x měsíčně 90 min, vč. prázdnin). V rámci individuálních či skupinových setkání, která probíhala nepravidelně dle potřeb jednotlivých skupin účastníků (např. 3x30 min), dochází za podpory odborníků k jakési první psychologické pomoci, jinými slovy poradenstvím, konzultaci či sdílení pracovních “těžkostí”. Někdy se jedná o posezení v kanceláři, jindy je setkání realizováno na zahradě školy, aktuálně i formou Google Meet či zoom… 

→ 16 skupinových setkání k podpoře DK kompetencí žáků

→ 2 výjezdní zasedání sboru

→ 24 setkání k podpoře DK kompetencí pedagogů

ZoR2

a) podpora spolupráce ped. sboru

Nadále probíhají pravidelná minimálně 45 minutová setkání pod vedením odborného průvodce se zaměřením na rozvíjení demokratické kultury ve škole. Tato setkání jsou zacílena na vedoucí pracovník - střední management, který v letošním roce získal více pravomocí a povinností, s kterými se postupně učí pracovat a to tak, aby byla umožněna větší suverenita jednotlivých pedagogů se zohledněním na vizi školy. Dále byly stejným způsobem posíleny pravomoci a povinnosti vedoucí vychovatelky ve školní družině, čímž se posílila autonomie školní družiny. Setkávání probíhají jednak v rámci vedoucích pracovníků PK/MS a jednak v rámci jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení, kdy je odborník přítomen z důvodu zacílení další podpory pro vedoucího pracovníka. Z těchto Konzultačních a brainstormingových setkání vyplynula i další potřeba DVPP v oblasti vedení lidí, které plánujeme realizovat v červnu 2021. Většina setkání byla vzhledem k situaci přesunuta do online prostředí, využívali jsme Google Meet a řešili vše vzdálenou formou.

b) Individuální a skupinová podpora v rozsahu 90 minut týdně

je zacílena na práci s třídními učiteli a třídními zástupci jakožto prvními pedagogy, kteří učí žáky demokratickému myšlení a principům, svobodě rozhodování, právům a povinnostem. Vzhledem ke koronavirové situaci byla setkání využívána i jako první psychologická podpora především při práci v době distančního vzdělávání. Většina setkání probíhala prostřednictvím Google Meet.

V souvislosti s výše uvedenou potřebou podpory došlo i k úpravě DVPP, kdy byl začleněno vzdělávání pedagogů zacílené na podporu práce se žáky a zákonnými zástupci v době distančního vzdělávání se zacílením na práva a povinnosti všech zúčastněných stran, poskytnutí zpětné vazby a individuálního přístupu ve ztížených podmínkách. V srpnu 2021 je naplánován kurz první pomoc pro pedagogické pracovníky školy, jehož cílem je uvědomit si základní potřebu přežití. Kurz by měl posílit vědomí účastníků o důležitosti správného chování občana v nestandardní až život ohrožující situaci, kdy je třeba zasáhnout a mnohdy překonat vlastní strach. V oblasti poskytování první pomoci došlo k obrovským změnám, přičemž pedagog tuto zkušenost a dovednost musí nutně předávat dalším a dalším občanům a především žákům. Mimo to je pro žáky toto téma přitažlivé a pedagog skrze toto téma může žákům předat jakýsi vzor či vzorové chování, zkušenost např. jejich účast na velkých změnách, kterých jsou i oni sami schopni a přispět tak k občanské odpovědnosti, kterou tím posílí.

c) vzdělávání (DVPP)

Škola se stala členem sítě “Škola pro demokracii”, kterou zaštiťuje CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.. U stejné organizace probíhá od září 2020 vzdělávání členů ŽP v rámci souboru seminářů “Trénink koordinátora parlamentu”.

KA4 - Rozvoj demokratické kultury - žáci

V souladu s přípravou pedagogického sboru na inovaci a prohloubení demokratických principů ve škole jsou plánovány následující aktivity pro žáky a děti:
a) inovace a setkávání žákovského parlamentu pro 1. a 2. stupeň
b) výjezdové aktivity k podpoře demokratického myšlení a budování kompetencí
c) zážitkové aktivity a kurzy pro žáky
d) tmelení třídních kolektivů
e) neformální setkávání žáků k podpoře občanství a demokratické kultury pod vedením odborného pracovníka

ZoR1

V rámci KA4 - Rozvoj demokratické kultury - žáci, docházelo k formování žákovského parlamentu. ŽP prošel obměnou, a pod novým vedením (koordinátorů ŽP) začal s plánováním aktivit školního roku. Na říjen 2020 byl plánován adaptační výjezd, bohužel se vzhledem k aktuální korona-situaci nemohl zrealizovat. 

Neformální setkávání žáků s odborníka KA4, probíhalo dle plánu 3x týdně (12x měsíčně, kromě prázdnin), v monitorovacím období tedy celkem 48. Stejně tak jako obdoba této aktivity pro pedagogy, se jednou jedná o posezení v kanceláři/třídě, jindy je setkání realizováno na zahradě školy, aktuálně i formou Google Meet či zoom… 

→ 48 neformálních setkání žáků

→ 16 setkání ŽP

ZoR2

a) parlament

V rámci monitorovacího období 2.ZoR dochází k dalšímu formování žákovského parlamentu pod novým vedením (koordinátorů ŽP). Členové ŽP pokračují v plánování a realizaci aktivit školního roku.
PLÁN
11/20 - Multikulturní projekt ZEMĚMY - 135 let školy - Soutěž Zlatý Ámos
12/2020 - Celoškolní soutěž “Poděkování zdravotníkům v době Covidu” od celé ZŠ napříč ročníky pro lékaře (zadání žáků parlamentu svým spolužákům úkol vytvoření poděkování ve formě papírového přání) - Přání pro lidi v domově důchodců, aby věděli, že na ně někdo myslí (zadání žáků parlamentu svým spolužákům, úkol vytvořit poděkování ve formě papírového přání)
01-02/2021 - Dokončení projektu “Klubovna parlamentu”
02/2021 - Podílení se na organizaci projektu Edieson
01-03/2021 - Adaptační výjezd (nový termín), za účelem vybudování důvěry mezi dětmi a prolomení počátečního ostychu
03/2021 - Návštěva Pražského hradu s doprovodem člena vlády a vysvětlením s fungováním vlády ČR
04/2021 - Návštěva TV NOVA - tvorba televizních novin, získávání podnětů k vytváření vysílání atd. - ZŠ Organizace úklidu okolí školy - Co se parlamentu povedlo co je třeba doladit, výstava fotek na Nástěnce parlamentu u hlavního vchodu a krátká prezentace
Do plánů opět zasáhl přechod na distanční formu vzdělávání, většinu aktivit se parlamentu nepodařilo realizovat podle původních plánů - ty byly modifikovány, výjezdové aktivity přesunuty.

c) zážitkové aktivity a kurzy pro děti a žáky

Oslava výročí školy - listopad 2020

Naše škola oslavila na podzim 135. výročí svého vzniku. Čekali jsme, zda se situace nezlepší, ale protože se neměnila, vyzvali jsme alespoň žáky, kteří chtějí, aby vytvořili škole přání k narozeninám. Sešlo se nám neuvěřitelných 168 přání, což znamená, že se aktivně zúčastnila více než polovina žáků naší školy. Děti spolu v průběhu činnosti sdílely a v online setkávání vznikaly úžasné nápady, jak škole popřát co nejoriginálnějším způsobem a vytvořit atraktivní přání. Forma byla na žácích, jednalo se o obrázky, básně, texty, počítačovou grafiku, komiksy a mnohé další.

Rozsvícení vánočního stromku v MŠ - 29.11.2020

Již v polovině listopadu se děti se svými učitelkami začaly připravovat na první adventní neděli. Učitelky jim v tomto čase činnosti zpestřily zážitkovou únikovou hrou. V posledním týdnu před akcí se děti v MŠ učily společně vybrané koledy a vyráběly speciální venkovní laminované ozdoby. Děti, které si nechali rodiče kvůli koronaviru z bezpečnostních důvodů doma, se spolu s rodiči pustily do výroby nejrůznějších vánočních ozdob. Někteří rodiče domácí práci zdokumentovali a pochlubili se s ní zasláním do MŠ. Ozdoby bylo možné přinášet po celý týden a spolu s rodiči ji umístit na strom na zahradě MŠ. Ještě na poslední chvíli se na stromek zavěšovaly velmi nápadité výrobky dětí a rodičů. Při pobytu na zahradě děti každý den sledovaly, co nového přibylo. Rozsvícení vánočního stromu proběhlo v poklidné atmosféře první adventní neděle. Přišla více než polovina dětí ze školky v doprovodu svých rodičů, sourozencců, babiček a dědečků. U vstupu do zahrady si děti převzaly paní učitelky. Na zahradě jsme společně rozsvítili strom a zazpívali koledy. Rodiče z důvodu hygienických opatření státu nesměli do areálu školky vstoupit, ale celou akci pozorovali z ulice, intenzivně fotografovali a koledy zpívali s námi alespoň na dálku. Těšíme se na příští rok, kdy pro velký úspěch akci určitě rádi zopakujeme.

Mikulášská nadílka ve školce - 5.12.2020

Další takovou aktivitou měl být Mikuláš organizovaný žáky 9. ročníku pro děti z mateřské školy. Bohužel díky koronavirovým omezením Mikulášská nadílka proběhla v provedení pedagogů a pouze dvou zástupců žáků ze základní školy. Děti si velmi nadílku užily a dospělí dle slov žáků příjemně překvapili.

Vánoční jarmark MŠ - 16.12.2020

Vánoční jarmark proběhl ve všech třídách MŠ ve večerních hodinách za přísných bezpečnostních pravidel, přesto v krásné předvánoční atmosféře. Z bezpečnostních důvodů byla zvolena formou taštičkovou - každé dítě si domů odneslo pouze své vánoční výrobky. Několik dnů předem se děti na besídku připravovaly. Hlasovalo se o nejlepším návrhu výzdoby třídy, oken, chodby. Pro své nejbližší vyráběly dárečky, které uložily do vlastnoručně ozdobených tašek. Každá byla originál podle vlastní představy. Proběhlo také hlasování o nejoblíbenější koledy - ty pak zazněly při návštěvě rodičů ve třídách. Bylo potřeba udržovat určité odstupy, ale přesto měly děti velkou radost z příprav a rodiče ocenili jejich snažení.

Vánoční přání ZŠ - prosinec 2020

Všichni žáci mohli poslat vánoční přání kterémukoliv pedagogovi nebo spolužákovi ve škole a to jak ti, kteří byli doma v distančním vzdělávání, tak ti, kteří chodili do školy. Schránku jsme umístili na bránu školy a každý den jsme ji pečlivě vybírali a přání bylo skutečně mnoho. Nejvíce přání obdrželi pedagogové, pravděpodobně si kamarádi přání vyměnili raději přímo mezi sebou. Učitelé, kterým žáci velmi chyběli, načerpali díky tomuto síly do dalších měsíců. Překvapivě velký zájem o akci byl i na druhém stupni.

Pohádky pro mateřskou školu - leden 2021

Během podzimního výjezdu pracovní skupiny jsme se se zástupci z mateřské školy shodli, že aktivit propojujících základní a mateřskou školu je málo. Spolu s předmětovou komisí českého jazyka vznikly Pohádky pro MŠ. Tato aktivita byla nasměrovaná na známé pohádky, které žáci během svých volných chvil mohli pojmout dle svého. Komiks, fotodokument, ilustrace k pohádkám, pohádky naruby a mnohé další. Vzniklo velké množství námětů. Z celé akce byl napsán i článek do novin a uspořádána výstava na plotě. Materiály pak putovali do naší mateřské školy, kde jsou dále využívány v rámci rozvoje dětí.

BEZVA PLÁTEK - prosinec 2020 - trvá

Třída 4.B hledala formu jak sdílet mezi sebou i s ostatními třídami dětí a zážitky a společně před vánoci stvořili s velkou podporou svých pedagogů první číslo třídních novin. Počin měl úspěch a začaly se scházet články od pedagogů, Parlamenťáků i žáků další tříd a od lednového čísla začaly noviny přesahovat obsahem komunitu jedné třídy. V současné době zkouší stvořit svoje noviny i další třídy a Bezva plátek je informačním občasníkem o dění nejen ve čtvrté třídě, ale i v celé škole. V průběhu vzniku a realizace jednotlivých čísel se děti dozvídají o profesích souvisejících s tvorbou novin - redaktor, tiskař, fotograf, sazeč ….. Prezentace jednotlivých čísel Bezva plátku dostala prostor mezi Výstavami na plotě a žáci i učitelé chystají další pokračování.

Masopustní karneval v MŠ - 6.2.2021

Samotnému karnevalu letos předcházela spousta masopustních aktivit. Děti v MŠ vyráběly a soutěžily o nejpovedenější jitrnici nebo jelito z punčochy, z tvrdnoucí hmoty „napekly“masopustní koláče, vymodelovaly půllitry piva i s pěnou. Společnou prací všech dětí ve třídě byla koláž „masopustní průvod masek“. Do příprav na karneval se s nebývalou chutí letos zapojili rodiče, zvláště ti, kteří měli home office. Vznikaly tak překrásné a velmi nápadité masky, na jejichž výrobě se podílely rodiče spolu s dětmi. Na přípravě se domlouvaly mezi sebou telefonicky i někteří rodiče kamarádů, byly díky tomu zapojeni i ti, co si je rodiče nechali raději doma. Na karneval se nakonec dostavilo plno skvělých masek a děti si užily veselý den.

d) tmelení třídních kolektivů

V rámci třídnických hodin docházelo k mapování třídního klimatu, kdy žáci sami zhodnocují, jak jim ve třídě je, a co by potřebovali k tomu, aby se tam cítili ještě lépe. - vytváření prostoru pro společné aktivity online formou, - sbírání návrhů a hlasování o nejvhodnějších dostupných variantách nastavování pravidel pro společná setkávání v online prostoru a realizaci třídních aktivit, - vylepšování prostředí třídy, - diskuse o možných mimoškolních aktivitách třídy, - požadavky na zakoupení třídního vybavení (deskových her apod.), - organizování třídních her v okolí školy (stopovaná, úniková hra..), - průběžné zhodnocování aktivit, - příprava prezentace třídních akcí pro KA6

e) Neformální setkávání žáků s odborníkem KA4,

probíhalo dle plánu 3x týdně (kromě prázdnin 12/20), v monitorovacím období tedy celkem 63.
Stejně tak jako obdoba této aktivity pro pedagogy, se jednou jedná o posezení v kanceláři/třídě, jindy je setkání realizováno na zahradě školy, aktuálně i formou Google Meet či zoom… Jednou částí aktivity jsou tzv. Vrstevnická setkávání „růstové skupiny“. Tato setkávání jsou určena pouze pro žáky ZŠ K Dolům. Cílem je sdílení zkušeností a zážitků mezi dětmi různých věkových kategorií se zaměřením na náročnější životní situace. Ať už se jedná o konkrétní situace např. z prostředí školního kolektivu či mimo něj, žáci se mohou pochlubit se svými úspěchy, podělit se o radost. Podobně každá obtížnější situace se lépe zvládá s podporou dalších osob. Na setkáních se děti mohou vzájemně podpořit, poradit si a vymyslet různá řešení daných situací (často např. formou nácviků či scének). Skupinové povídání je ideální pro ty, kteří si občas nevědí rady s některými situacemi nebo obecně s tím, co se kolem děje (např. se vztahy mezi spolužáky a kamarády mimo školu, nebo i s vlastním chováním, které může někdy působit potíže). Skupina nabízí bezpečný prostor pro sdílení radostí a úspěchů, ale i porozumění a podporu v případě těžkostí či trápení.

VÝSTUPY KA4 ZOR2 OD 11/2020 - 4/2021

- 21 setkání ŽP

- 66 neformálních setkání žáků pod vedením odborníka

- 8 zážitkových aktivit napříč ročníky

KA5 - Rozvoj demokratické kultury - rodiče

Posílení demokratické kultury musí zahrnovat i ostatní nepřímé aktéry v dané komunitě a tou jsou pro školu bezesporu rodiče a širší rodina. Pokud by se kultura školy zásadně změnila oproti prostředí v rodině, působilo by to negativně jak na vztah rodičů ke škole, tak na efektivitu změn ve školní prostředí. Je tedy nutné zapojit rodiče do plánovaných změn a umožnit jim najít svůj způsob, jakým se mohou k nově nastavovaným procesům vyjádřit, být vyslyšeni a být s nově nastavenými procesy v souladu. Rodiče tedy budou do projektu zapojeni následovně:
a) projektové dny
b) podpůrná skupina pro rodiče

ZoR1

V rámci KA5 - rozvoj DK - rodiče, byla zavedena podpůrná skupina pro rodiče, Čaj po čtvrté, která si klade za cíl podporovat zdravou komunikaci se školou. Cílem čajovny je otevřít pomyslné dveře nejen zákonným zástupcům našich žáků, navodit vzájemné pochopení a nastavit kvalitnější spolupráci mezi školou a komunitou. Za monitorovací období byla realizována 4 setkání (1x měsíčně mimo prázdnin).

→ 4 setkání podpůrné rodičovské skupiny

ZoR2

b) podpůrná skupina pro rodiče 1x měsíčně (kromě prázdnin) 90-ti minutové setkávání pod vedením 2 odborníků

S ohledem na současnou situaci se setkávání s rodiči přeneslo do digitálního světa a akce probíhají prostřednictvím Google Meet.

Listopad – Namlouvání pohádek s Katkou, 30.11.2020, Google Meet

Akce probíhala vzhledem k opatřením on-line formou. Zúčastnilo se jí 7 rodičů, což vzhledem k situaci považujeme za úspěch. Na začátku se průvodkyně představila, seznámila rodiče s plánem programu a domluvili se na dalším postupu. Během workshopu se rodiče seznamovali nejen s technikami namlouvání pohádek, ale průvodkyně využila i možnosti on-line prostředí a ukázala rodičům některé z volně dostupných porgamů vhodným pro nahrávání.

Prosinec – Sněhuláci – vyrábění rodičů s dětmi, 14.12.2020, Google Meet

V předvánoční čas a s ohledem na to, jak dlouho jsou již rodiče s dětmi doma jsme nabídli výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi on-line formou. Nakonec se ukázalo, že přišli maminky a tatínek tvořit sami za sebe i bez dětí, které se občas přidaly a zase odešly.

Leden - Den otevřených dveří online pro rodiče přestupujících žáků, 27.1.2021, Google Meet

Den otevřených dveří pro přestupující žáky. Nejvíce zájemců o přestup je každý rok do 6. ročníku. V loňském roce neproběhla žádná schůzka pro tyto rodiče, proto jsme se letos rozhodli, že i přes opatření najdeme cestu, jak prezentovat naší školu. Setkání proběhlo prostřednictvím Google Meet, kde s pomocí prezentace byla představena naše škola se zaměřením především na druhý stupeň základní školy. Dále jsme rodičům zodpověděli potřebné dotazy a dozvěděli jsme se i něco málo o nich.

Únor – Den otevřených dveří online pro rodiče budoucích prvňáků, 3.2.2021, Google Meet

S ohledem na epidemiologickou situaci probíhal den otevřených dveří vzdálenou formou prostřednictvím Google Meet, který používáme jako vzdělávací platformu. Rodičům našich budoucích žáků jsme představili naší školu, seznámili je s desaterem budoucího prvňáčka a s prací speciálně pedagogického centra. Zodpověděli jsme mnohé dotazy a nakonec si rodiče zapli i kamery a naši budoucí žáci nám zamávali alespoň přes obrazovku.

Březen - Setkání s vedením školy ohledně nově nastavených pravidel hodnocení a zpětné vazby, 10.3.2021, Google Meet

V březnu došlo ke sjednocení pravidel distanční výuky, jejího zadávání, absence a poskytování hodnocení na základě zpětné vazby zákonných zástupců, žáků a učitelů tak, aby celý systém byl jednoznačný, průhledný a smysluplný. S ohledem na tuto změnu, která reagovala na dotazy a legislativní úpravy a výklady, jsme si naplánovali schůzku se zájemci z řad rodičů, abychom zodpověděli případné nejasnosti hned na začátku a popř. ještě doupravili rozhodnutí ředitelky školy, které bylo následně vydáno. Celá změna se nesla až v překvapivě dobré atmosféře a většinová podpora rodičů byla citelná.

Duben – Setkání s vedením školy ohledně otevírání škol, 14.4.2021, Google Meet

Setkání s rodiči proběhlo v přátelském duchu, i když se jednalo o závažné a komplikované téma znovuotevírání škol. Představili jsme rodičům koncept otevření školy, plánované testování, rozdělení žáků do rotační výuky a zodpovídali jsme dotazy rodičů. Nakonec vznikla i zajímavá diskuze mezi rodiči, kdy byla cítit jejich potřeba sdílet své zkušenosti z domova a ujistit se, že pro všechny je nastalá situace neúnosně dlouhá a namáhavá a že všichni rodiče mají problém motivovat děti k další činnosti, tudíž nejsou sami. I toto setkání pravděpodobně zvýšilo krédo školy, jelikož letošní zájem o přijímání a přestupy do naší školy byl opět vyšší než v předchozích letech a to tak, že jsme zájem nemohli ani pokrýt.

Pravidelná setkávání se zájemci z řad rodičů zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci a pravděpodobně nám i zvyšuje krédo školy. Rádi bychom na konci roku zaslali dotazník spokojenosti zákonným zástupcům, abychom měli zpětnou vazbu i na tato setkání a jejich užitečnost. V případě pozitivního ohlasu je budeme příští rok realizovat znovu.

VÝSTUPY KA5 ZOR2 OD 11/2020 - 4/2021

- 6 setkání podpůrné rodičovské skupiny - Čaj po čtvrté

KA6 - Rozvoj demokratické kultury - práce s komunitou

S ohledem na plánované změny je nutné reflektovat místo školy jako nedílné součásti komunity. V projektu je tedy počítáno s otevřením prostředí školy veřejnosti, která bude moci s pracovníky i žáky diskutovat a poznávat hodnoty i vize školy. Akce pro veřejnost tedy budou silně provázané se všemi předchozími aktivitami. Žáci se budou značnou měrou pod vedením proškolených pedagogů podílet na organizaci a přípravě jednotlivých aktivit včetně doprovodného programu tak, aby byly sledovány demokratické participace pod záštitou žákovského parlamentu. Plánovány jsou následující aktivity:
a) imatrikulace prvňáčků
b) rozlučka deváťáků
c) jarmarky a zahradní slavnosti
d) mezinárodní projekty
e) školní konference
f) oslavy a zábavné akce

ZoR1

V rámci KA6 - rozvoj DK - práce s komunitou, byla zrealizována imatrikulace prvňáčků a rozlučka deváťáků. Z obou aktivit vznikly fotokroniky.

→ 2x fotokronika

ZoR2

Oslavy a zábavné akce

V době omezeného kontaktu osob a uzavření škol, jsme realizovali informování, sdílení a kontakt s veřejností a komunitou školy prostřednictvím souboru “výstav na plotě”.
Ploty obou budov školy slouží jako výstavní plocha a jsou tak symbolickým propojením mezi veřejností a komunitou školy. Plot jenž fakticky slouží k definování rozdělení prostoru na veřejný (chodníky) a soukromý (zahrada a pozemky školy) se tak stávají prostorem ke komunikaci s veřejností, dávají možnost žákům školy sdílet s rodinou i sousedy zážitky, které se běžně odehrávají uvnitř školy. Výstavy, které slouží jako “otvírák” témat ke sdílení a komunikaci mezi školou a veřejností získal v době zákazu stýkání skupin lidí a uzavření škol další rozměr. Jednotlivé výstavy nesloužily pouze ke sdílení s veřejností, ale i mezi samotnými žáky, kteří prostřednictvím výstav mohli sdílet zážitky a nahlížet do výsledků výuky ostatních tříd ač se v případě prvních a druhých tříd odehrávaly většinou ve škole nebo v distančním prostřední v případě starších žáků.

11/2020 Výstava “Přání škole”

První z výstav byla ochutnávkou na Oslavy výročí školy, které jsou vzhledem k opatřením přesunuty na podzim 2021. V průběhu měsíce října v třídnických hodinách si žáci povídali o historii školy, byla sdílena prezentace bývalých studentů školy, a prezentace upravená pro všechny ročníky. Žáci posílali a nosili na vrátnici školy přání, ze kterých byla v listopadu realizována výstava na plotě. 

12/2020 - Vánoční výstava na plotě

Žáci vyráběli vánoční ozdoby vhodné k venkovnímu použití a vyměňovali je na vrátnici školy za malou keramickou ozdobičky, které vyrobili pedagogové školy. Díky uvolnění opatření a přechodnému návratu do školy, se žáci podíleli na výzdobě plotu a jehličnanu u hlavní budovy, Celou výzdobu završili darovanými větvičkami jehličnanů. 

1/2021 Výstava “ZE-MĚ-MY”

Vzpomínka na “lepší časy” byla doprovázená fotografiemi s realizace školního projektu, v době rozčarování z opětovného uzavření škol umožňovala dětem při procházkách v okolí bydliště a školy sdílet zážitky z proběhlé akce a nést naději, že se ve škole opět sejdeme.0

2/2021 výstava “Pohádky na plotě”

Doprovodná akce k celoškolnímu lednovému projektu Pohádky byla formou sdílení výsledků distanční práce žáků a tříd nejen s veřejností, ale v době separace a uzavření školy i ke sdílení mezi žáky. 

3-4/2021 Výstava “Hurá jsme zase spolu”

Výstava je postupně doplňovaná “živá” výstava fotografií, které dokumentují postupný návrat žáků do školy a slouží ke sdílení dění za zdmi školy dalšího “začátku” školního roku s veřejností a mezi jednotlivými třídami.

VÝSTUPY KA6 ZOR2 OD 11/2020 - 4/2021

- 5 výstav - 5 fotokronik