Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

        INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

                                aktualizace informací dne 29.05.2023
     

Zápisy do prvních tříd základních škol pro děti s dočasnou ochranou proběhnou ve zvláštním termínu 8.6.2023 14:00 - 15:30 v pavilonu základní školy U Domu služeb 1837/9, Praha 4 - Modřany.

Počet aktuálně volných míst: 0 (žádné)

  Zveřejnění výsledků přijímání pro děti s dočasnou ochranou proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy a na dveřích a plotu hlavní budovy školy do 16.6.2023. 

 

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží oznámení poštou.


Imatrikulace přijatých prvňáčků a třídní schůzky zákonných zástupců: 21.6.2023


Prezentace pro rodiče budoucích prvňáčků: Prezentace školy, Nebojte se do 1. tříd


ŘÁDNÝ TERMÍN NÁSTUPU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

dítě narozené od 1.9. 2016 do 31. 8. 2017 - dítě jde k zápisu poprvé

  • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku - ke stažení zde
  • rodný list dítěte 
  • doklad totožnosti zákonného zástupce
  • doklad dítěte potvrzující typ pobytu - dítě s dočasnou ochranou

 

Dle § 36 a násl. Správního řádu má účastník:

- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí

- právo vyjádřit v řízení své stanovisko

- vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci

- právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu za cenu obvyklou

 Nahlížení do spisu je možné ve čtvrtek 15.6.2023 od 8:30 do 12:30 ve vrátnici školy hlavní budovy (U Domu služeb 29/2).


Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urychleně informovali ty školy, na které VAŠE DÍTĚ NEBUDE NASTUPOVAT a uvolnili tak místo dalším zájemcům. V našem případě zasílejte informaci na mailovou adresu kobrova@zskdolum.cz 


V případě dalších dotazů týkajících se zápisů a organizace akcí pro budoucí prvňáčky se obracejte na zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717.


Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - zde

Seznam spádových ulic naší školy - zde

Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.


Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

Přihlášku, rodný list a doklad totožnosti zákonného zástupce.


Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte přiložili k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.


Musíme vyplňovat i žádost o přijetí dítěte, pokud budeme chtít žádat o odklad školní docházky?

Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato.


Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole 6.4. nebo 7.4. příslušného roku vyplněnou žádost o přijetí, žádost o odklad, a do 30.4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.


Musím žádat znovu o přijetí, když už dítě mělo odklad školní docházky?

Ano, jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.


Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.


Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.


Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli základní školu.


Musím dítě zapsat na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat.


Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout, pokud bude mít ještě volnou kapacitu.