Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  

Prezentace školy pro rodiče budoucích prvňáčků zde.

Prezentace: Nebojte se do 1. třídy zde.

 

Vážení rodiče,

 informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy (budovy pavilonu) bude v případě, že nám to dovolí epidemiologická situace, probíhat následovně:

1. Ve středu 3.2.2021 od 16 hodin v tělocvičně pavilonu (U Domu služeb 1837/9)- proběhne online prostřednictvím služby Google Meet, odkaz najdete níže

2. Ve čtvrtek 4.2.2021 od 9 hodin v tělocvičně pavilonu (U Domu služeb 1837/9) - vzhledem k aktuální situaci zatím neproběhne, pokud to situace umožní, nabídneme náhradní termín v dalších měsících

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu “Škola pro všechny” a zodpovíme Vaše případné dotazy. Na toto setkání není potřeba se přihlašovat.

Epidemiologická situace bohužel neumožňuje osobní setkání. Schůzka proběhne prostřednictvím Google Meet, odkaz najdete zde (v případě potřeby je kód schůzky zpq-oqcu-fdj). Vše proběhne v prostředí Google Meet, není tedy třeba nic instalovat, budete však potřebovat Google účet (nebo Gmail).

Dále se dozvíte o zajímavých akcích, které pro prvňáčky i pro vás v nejbližších měsících připravujeme za příznivé epidemiologické situace:

 • Škola nanečisto (8.2., 15.2.,1.3.,8.3.,15.3.,22.3 - 15,30 - 16:15) zatím se odkládá - o zahájení budeme informovat s předstihem na našich stránkách

 • Dílny pro budoucí prvňáčky (21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5. - 15:30 - 16:30)

 • Zápisy do 1. tříd (13.4. a 14.4.2021)

 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (23.6.2021)

 • Imatrikulace budoucích prvňáčků (23.6.2021)

 • Adaptační příměstský pobyt našich budoucích prvňáčků (16.8. - 20.8.2021)

 


ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v pavilonu základní školy U Domu služeb 1837/9, Praha 4 – Modřany, a to ve dnech:

1.    termín - středa 13.4.2021 od 14:00 do 17:30 hodin

2.    termín - čtvrtek 14.4.2021 od 14:00 do 16:00 hodin

 

Předpokládaný počet prvních tříd: 2 třídy, cca 40 žáků

 

Před zápisem si, prosím, vyplňte elektronickou přihlášku, která se vám po vyplnění vrátí zpět na váš email. Vytištěnou a podepsanou přihlášku přineste v den zápisu. Urychlíte tím administrativu.

 23.6.2021 proběhne slavnostní imatrikulace budoucích přijatých prvňáčků a třídní schůzka jejich rodičů. 

Zápis je pro: 

 • děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015

 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky

K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte,

 • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,

 • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte,

 • v případě, že dítě mělo v loňském roce odklad, je potřeba dodat i kopii Rozhodnutí o povolení odkladu.

Část zápisu pro zákonné zástupce:

 • předání vyplněné přihlášky (popř. vyplnění přihlášky na místě) - přihlášku vyplníte elektronicky prostřednictvím odkazu (odkaz bude doplněn v průběhu března). Vyplněná přihláška přijde na Vámi uvedený email a do našeho systému.

Část zápisu pro dítě:

 • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

  

Žádost o odklad:

 • žádost o odklad

 • originál doporučení školského poradenského zařízení

 • originál doporučení (obvodního) lékaře

V případě, že nemáte potřebná doporučení, lze je doplnit dodatečně, nejpozději do 10.5.2021.

 Zveřejnění výsledků proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy 12.5.2021.

  

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urychleně informovali ty školy, na které VAŠE DÍTĚ NEBUDE NASTUPOVAT a uvolnili tak místo dalším zájemcům. V našem případě zasílejte informaci na mailovou adresu zapis@zskdolum.cz

  

Zde máte možnost zhlédnout prezentaci pro rodiče prvňáčků, ve které naleznete odpovědi na nejčastější otázky spojené fungováním školy a s komunikací rodičů s pedagogy.

 

Bližší informace k zápisům a odkladům doplníme dle aktuální situace na konci března 2021.

 

V případě dalších dotazů týkajících se zápisů a organizace akcí pro budoucí prvňáčky se obracejte na zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, zapis@zskdolum.cz, 725 529 717.

 


Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - zde


Seznam spádových ulic naší školy - zde


 Informace pro naše budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a rady k jejich výběru - zde 

Seznam pomůcek je zatím spíše orientační. Kupujte jen to základní (aktovku, penál a jeho výbavu), s nákupem dalších pomůcek vyčkejte, konečný seznam obdržíte při imarikulaci prvňáčků.

Informace školní výchovné poradkyně - zde


Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

Při zápisu nahrajete k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii  rodného listu dítěte.

 

Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte přiložili k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.

 

Musíme vyplňovat i žádost o přijetí dítěte, pokud budeme chtít žádat o odklad školní docházky?

Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato. Stačí však vyplnit jen žádost o odklad školní docházky, jelikož žádost o přijetí je její součástí.

 

Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole 13.4. nebo 14.4. příslušného roku vyplněnou žádost o odklad, a do 10.5. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Musím žádat znovu o přijetí, když už dítě mělo odklad školní docházky?

Ano, jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

 V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.

 

Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli jinou základní školu.

 

Musím dítě zapsat na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat, ale Vaše dítě nemusí být na tuto školu přijato.

 

Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout, pokud bude mít ještě volnou kapacitu.