Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

Termíny zápisu na školní řok 2020/2021

Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v pavilonu základní školy U Domu služeb 1837/9, Praha 4
 
1. termín - středa 15.4.2020, 14:00 - 17:30
2. termín - čtvrtek 16.4.2020, 14:00 - 15:30
 
Předpokládaný počet prvních tříd: 2 třídy
 

 V červnu 2020 proběhne slavnostní imatrikulace budoucích přijatých prvňáčků.  

K zápisu si, prosím, přineste rodný list dítěte, OP a vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V případě, že mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad, je potřeba donést s sebou kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Naše škola nabízí možnost objednání na zápis do I. ročníku školní docházky pro žáky s doporučením z poraden. Prosím, využijte tuto možnost a objednávejte se na termíny 15.4. a 16.4. k zápisu u zástupkyně pro oblast řízení školy a speciální pedagogiky Denisy Horáčkové. První setkání je možné domluvit v oba dny od 14:15, poslední schůzka začne 15. 4. v 17 hodin. Další zápisový den proběhne poslední schůzka v 15 hodin. Objednání proběhne formou mailu: horackova@zskdolum.cz. Potvrďte svůj zájem o objednání  a zpět dostanete informace s volným časovým okénkem k zápisu. 

Těšíme se na naše nové prvňáčky,

učitelé ZŠ K Dolům


Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - zde


Pokyny k zápisu a odkladu na šk. r. 2020_2021 - zde


Žádost o odklad školní docházky - zde


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zde


Seznam spádových ulic naší školy - zde


 Informace pro naše budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a rady k jejich výběru - zde 

Seznam pomůcek je zatím spíše orientační. Kupujte jen to základní (aktovku, penál a jeho výbavu), s nákupem dalších pomůcek vyčkejte, konečný seznam obdržíte při imarikulaci prvňáčků.

Informace školní výchovné poradkyně - zde


Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

U zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte u zápisu předložili doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.

 

Musí dítě absolvovat zápis, pokud budou chtít zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky?

Ano. Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato.

 

Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole do 30.4. příslušného roku vyplněnou žádost o odklad, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Musí se dítě, které již mělo odklad školní docházky, dostavit znovu k zápisu?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

 V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.

 

Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli jinou základní školu.

 

Musím se k zápisu s dítětem dostavit na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat, ale Vaše dítě nemusí být na tuto školu přijato.

 

Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout.