Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

ZÁPISY DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  

Vážení zákonní zástupci,

na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změnám v organizaci a termínech zápisů do 1. ročníku.

  

Předpokládaný počet prvních tříd: 2 třídy

 

1.9. 2020 proběhne slavnostní imatrikulace budoucích přijatých prvňáčků.  

  

Zápis do 1. tříd Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 proběhne vzdáleným přístupem prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude od pondělí 13. 4. 2020 k dispozici na stránkách naší školy v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA/ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a v záložce AKTUALITY.

 

Zápisy budou probíhat od pondělí 13. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře. Po vyplnění elektronické přihlášky bude potřeba odeslat sken či čitelnou fotografii rodného listu žáka na email: zapis@zskdolum.cz. V případě, že mělo dítě v loňském roce odklad, je potřeba odeslat také sken či čitelnou fotografii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

 

Zároveň je nezbytné do 30. 4. 2020 doručit do školy podepsaný originál přihlášky, který Vám přijde automaticky na mail. Tento originál můžete zaslat jako běžný dopis na adresu školy: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 nebo vložit přímo do schránky školy (na budově). V zájmu zachování prevence zdraví nedoporučujeme zasílat přihlášku doporučeně a navštěvovat tak Českou poštu. V případě, že by nám originál přihlášky nepřišel, vyzveme Vás po 30. 4. 2020 k jejímu urychlenému dodání.

 

V případě Žádosti o odklad je potřeba k odesílanému originálu žádosti ještě připojit a zaslat originály doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře, pokud už je máte, nejpozději do 30. 4. 2020.

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí můžete dne 5. května 2020 v době od 9 do 13 hodin.

 

Zveřejnění výsledků s ohledem na prodloužení termínů proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy 15. 5. 2020 pravděpodobně v odpoledních hodinách.

  

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urychleně informovali ty školy, na které NECHTĚJÍ nastoupit a uvolnili tak místo dalším zájemcům. V našem případě zasílejte informaci na kobrova@zskdolum.cz

  

Zde máte možnost zhlédnout prezentaci pro rodiče prvňáčků, která v mnohém odpoví na Vaše případné otázky ohledně školy, jejím fungování a komunikaci rodičů se školou.

 

Bližší informace k zápisům a odkladům najdete v dokumentu níže Pokyny k zápisu a odkladu na šk. r. 2020_2021.

 

V případě dalších dotazů se obracejte na zástupkyni ředitelky Mgr. Annu Kobrovou, kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717.

 


Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - zde


Pokyny k zápisu a odkladu na šk. r. 2020_2021 - zde


Seznam spádových ulic naší školy - zde


 Informace pro naše budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a rady k jejich výběru - zde 

Seznam pomůcek je zatím spíše orientační. Kupujte jen to základní (aktovku, penál a jeho výbavu), s nákupem dalších pomůcek vyčkejte, konečný seznam obdržíte při imarikulaci prvňáčků.

Informace školní výchovné poradkyně - zde


Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

Při zápisu nahrajete k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii  rodného listu dítěte.

 

Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte přiložili k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.

 

Musíme vyplňovat i žádost o přijetí dítěte, pokud budeme chtít žádat o odklad školní docházky?

Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato. Stačí však vyplnit jen žádost o odklad školní docházky, jelikož žádost o přijetí je její součástí.

 

Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole do 30.4. příslušného roku vyplněnou žádost o odklad, a do 13.5. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Musím žádat znovu o přijetí, když už dítě mělo odklad školní docházky?

Ano, jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

 V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.

 

Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli jinou základní školu.

 

Musím dítě zapsat na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat, ale Vaše dítě nemusí být na tuto školu přijato.

 

Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout, pokud bude mít ještě volnou kapacitu.