Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Generace a my

4. října 2018 se vybraní žáci naší školy zapojili do setkání týmů základních škol MČ Prahy 12, které proběhlo ve Viničním domku. Tématem setkání bylo heslo "Generace a my". Název akce odkazuje na historickou paměť minulých generací, kterou žáci zprostředkovávali skrze autorské čtení a historické fografie. Každá škola ve svém vystoupení představila vybranou fotografii (vytvořenou do roku 1945) a popsala osudy lidí, na ní zobrazených. Tříčlený tým žáků 6. a 8. ročníku naší školy zpracoval do prezentace rodinnou fotografii a zaměřil se na životní osudy a setkání jednoho z manželských párů na této fogorafii. 

Fotografie ze setkání ve Viničním domlu - zde.

EDISON 2018

EDISON je zkratka, Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

 

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

 

Pro školu může být takovýto projekt přínosný v těchto oblastech: prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školamiatraktivita pro nové studentykontakt se zahraničímmotivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

 

Pro žáky a studenty potom: mezikulturní gramotnostmožnost srovnání různých zemí s českou republikou - historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničía zejména motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku

  

JAK PROJEKT PROBÍHÁ?

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

 

JAK EDISON VYPADAL NA ZŠ A MŠ K DOLŮM V ROCE 2017?

Od 19. do 26. února působili na naší zahraniční studenti z řady cizích zemí od Brazílie až po Indonésii. Stejně tak jako v loňském roce, i letos za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC představili v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pochází. Opět jsme si užili uvítací ceremoniál, společenský večer s kapelou Basketles i závěrečnou global village. 
 

JAK BUDE EDISON VYPADAT V ROCE 2018?

 

KDY: 18. – 25.2.2018

S KÝM: s mezinárodní studentskou organizací AIESEC

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT: uvítací ceremoniál, návštěvu ZOO, společenský večer s kapelou Basketles, i závěrečnou global village. 

Pozvánka na čtvrtou Modřanskou zábavu - ZDE

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

  

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

  

 Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

  

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  

www.nidv.cz

Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

  

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

  

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

  

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

  

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Od 1. 6. 2017 realizujeme projekt Škola pro všechny v Praze 12 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši přibližně 430 000 Kč pro mateřskou školu a přibližně 662 000 Kč pro základní školu. Finanční prostředky jsou převážně určeny na zajištění práce školního asistenta a sociálního pedagoga v mateřské i základní škole a dále na práci speciálního pedagoga v základní škole i na další vzdělávání pedagogů.

Projekt bude realizován do 31. 5. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

ZE MĚ MY

Naše škola se v tomto školním roce již počtvrté zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění a pohyb spojují“, jsou srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 31. 10. 2017.  Po celé škole probíhaly během dne  nejrůznější výtvarné, sportovní i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 

Více informací k letošnímu ročníku zde.

Doučování

Díky projektu se nám opět podařilo zajistit pro naše žáky doučování zdarma na období březen až červen a dále září až prosinec 2017 v rámci projektu na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Doučování je realizováno jak pedagogy vyučujícími jednotlivé předměty, tak sepciálními pedagogy. Jsou při něm využívány pomůcky a materiály z kabinetu školního speciálního pedagoga.

Doučování je primárně určeno pro žáky s obtížemi ve vzdělávání. Nejedná se o odpolední vypracování domácích úkolů. 

Pro zařazení žáků na doučování kontaktujte přímo lektory doučování mailem. Vždy příjmení @zskdolum.cz

Doučování v rámci projektu „Všichni jsme výjimeční“ ve školním roce 2017/2018 - více informací zde (aktualizováno 26. 9.)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2016

V roce 2016 se naše škola zapojila do Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy. V jejich rámci realizovala dvojici projektů:

 

Všichni jsme výjimeční

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 je školou, která vzdělává vyšší počet integrovaných žáků. Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá, což se nám v posledních letech stále výrazněji potvrzuje. Projekt byl proto zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění rovných příležitostí pro tuto cílovou skupinu, která je bez individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání znevýhodněna a často výrazně limitována.

V rámci projektu byl vytvořen systém doučování, přípravy a odborné pomoci pro žáky se SVP. Realizovány byly čtyři inkluzivní dílny, došlo k proškolení řady pedagogů, díky čemuž byla zvýšena kvalifikovanost jejich přístupu nejen k žákům se SVP. Došlo k prohloubení a zlepšení spolupráce mezi naší školou, spolupracujícími poradenskými zařízeními a rodiči.

Jako výstup projektu byla vytvořena projektová kronika.

 

Zpřístupnění českého jazyka žákům se znevýhodněním

Cílem projektu bylo zajistit adekvátní péči žákům s deficity v českém jazyce, jež jsou způsobeny odlišným kulturním, sociálním či jinak znevýhodněným prostředím. Projekt umožnil také připravit pedagogy školy na různé situace, které mohou při vzdělávání žáků z různého prostředí nastat, a představil jim nové metody a formy práce zejména v oblasti jazykové a literární výchovy.

V rámci projektu tak bylo realizováno doučování českého jazyka pro žáky se sociální či kulturní odlišností, čtenářské dílny tvůrčího a kritického čtení a psaní a další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a mateřské školy  K Dolům v Praze 12. Zakoupeny byly rovněž pomůcky pro usnadnění vzdělávání žáků s jazykovým znevýhodněním.

Jedním z výstupů projektu byla opět projektová kronika.

Ze mě my

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 již podruhé zapojí do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění spojuje“, je srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskuteční 16. 11. 2016. Po celé škole budou během dne  fungovat nejrůznější výtvarné i dramatické dílny, kde si děti budou moci vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získají hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 Plakát ke stažení.

 

Anotace jednotlivých dílen: 

1. stupeň

 

1.A Japonská hiragana a origami - Mgr. Lenka Brychtová

 Budeme mít pracovně výtvarnou dílnu - Japonská hiragana, aneb co se nejdříve učí psát japonské děti a japonské origami (skládání z papíru jednodušších tvarů).

   

1.B  Kolem světa za čtyři hodiny - Bc. Anna Valová  

Nejprve si s dětmi budeme povídat o cestování, jakým způsobem můžeme cestovat po zeměkouli, který způsob je nejšetrnější, kdo už kam cestoval apod. Ukážeme si mapu světa a povíme si o jednotlivých světadílech. Poté budou děti rozděleny do skupin, každá skupina bude zpracovávat plán jednoho světadílu. Budou si vybírat z obrazových materiálů - zvířata, lidé, lesy,stavby, jídlo atd. Vše pak budou lepit na papíry velikosti A2 a dále výtvarně zpracovávat. Z těchto listů vytvoříme leporelo, nalepené na kartonech.

  

2.A  Masky a škrabošky - Mgr. Denisa Horáčková

 Každý jsme jiný, všichni jsme stejní...masky, tváře, ksichty, předsudky a stereotypy.

  

2.B Toulavý autobus - Mgr. Hana Trachtová

Vyrobíme si z krabic autobus, který "procestuje" celý svět a vyzdobíme ho "pohlednicemi" z tohoto putování. Takže kromě toho, že společně vyrobíme autobus, vytvoří každý ještě pohlednici nějakého zajímavého místa - Eiffelova věž, pyramidy, Pražský hrad ...Informace k jednotlivým místům získají děti formou prezentace na magic boxu. 

   

2.C Světové ňamky ze zeleniny  - Ludmila  Šalanská

 Dramatizace pohádky o zelenině, výroba zeleninových pomazánek /celerová, mrkvová, avokádová/, prostírání /ubrousková technika/.

 

3.A. Z Čech na Ukrajinu  a zase zpátky - divadelní a čtenářská dílna - Bc. Barbora Tamchynová

Jak a co se učí děti na Ukrajině? Jak tráví svůj volný čas? Co čtou? A jak se to vše liší od nás, dětí z Čech? Děti nacvičí scénky a budou pracovat s cizím písmem- azbukou. Ukážou, jak nás může obohatit, mít mezi námi kamarádku z jiné země. 

   

4. A Jak lidé bydlí? - Lenka Klimešová

 Jak bydlí Eskymáci, indiáni, Evropané, Afričané, Američané a další obyvatelé světa?

Jedni v tepee, jiní v paneláku a někteří v rodinném domečku. Ať tak či onak mají něco společného – chrání své obyvatele před nepřízní počasí, poskytují mu ochranu a prostor pro odpočinek. Naše tvoření bude zaměřeno na stavbu modelů těchto příbytků. Např. na eskymácké iglú použijeme bílý papír, nižší plastový kelímek, papírovou ruličku, lepidlo a nůžky. I se sněhem si poradíme. K tomu, abychom si postavili model indiánského obydlí, potřebujeme tužší papír, nejlépe v přírodní barvě, kousek tvrdého papíru, barvy nebo odstřižky barevných papírů a časopisů, lepidlo a nůžky.Postavíme panelák a další příbytky z různých koutů světa! Seznámíme se s některými významnými stavbami na světě.

       

 4.B "A jaký je Tvůj příběh?" - Mgr. Eva Schiebelová

 Cílem aktivity je uvědomit si, jak složité je pro cizince - děti se zapojit do nového prostředí. Děti budou tvořit imaginární knížku - deník imaginárního kamaráda/kamarádky, kteří se přistěhovali k nám do Čech a snaží se tu postupně si zvyknout, sžít se s okolím a zorientovat se v něm, naučit se jazyk, najít si přátele atd. Budou vycházet ze zadání, tj. smyšlených jmen a informací o děvčeti a chlapci z Ukrajiny a z Vietnamu a také ze zkušeností svého opravdového spolužáka z Vietnamu a spolužačky z Ukrajiny. V rámci aktivity navštívíme ještě místní knihovnu, kde budou děti hledat obdobné příběhy dětí z jiných zemí.

  

2. stupeň

  

Výtvarná dílna -  Mgr. Kateřina Šťastná + Mgr. Eva Mašatová

 Za použití přírodních materiálů vytvoříme řadu různých asambláží, které by měly představovat myšlenku, že lidé z různých končin světa a různé barvy kůže jsou vždycky v jádru stejní.

       

Olympiáda v míčových hrách – Mgr. Jan Bartoš + Mgr. Jan Zimmer

 Tato sportovně laděná dílna myslí i na neposedné a sportovně laděné žáky. Žáci si vyrobí vlajky a vymyslí pokřik pro svůj tým. Následovat budou sportovní utkání mezi různými zeměmi. Závěrečné vyhodnocení a předání medailí pro nejúspěšnější zemi - tým.

  

 Výtvarně labužnická dílna – Mgr. Ivana Dobšová + Radka Řičicová

 Každý je originál a přece se podobají. Každý je jedinečný a má právo je - li slušný a neubližuje druhým, žít svůj život. Nejen matematika, ale i svět se dá vnímat z různých úhlů. Malé překvapení Honzíka z Vietnamu Vás potěší.

  

Decoupage - ubrousková technika na květináčích - Bc. Hana Míčková +(Mgr. Zuzana Outratová)

 Ozdobíme květináče, určené k osázení, ubrouskovou technikou s náměty bylin, typických znaků země, vlajek zemí Evropy, Ameriky, Asie, … př.: Francie - květináč s levandulí ozdobený např. vlajkou, Eiffelova věž, croissant, bageta, bylina, ...Itálie - bazalka, Pisa, pizza, těstoviny,...

 

Všechny fotografie - zde.


Sběr zelených kilometrů

Jako již každoročně se i v tomto školním roce naše škola zapojila do soutěže Sběr zelených kilometrů pořádané sdružením Auto*Mat. Cílem této soutěže je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty do školy i ze školy ekologickým způsobem ať už samostatně, nebo v doprovodu rodičů, a hravou formou je seznámit s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, co všechno může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí a svého okolí.