Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY


EDIESON 2020


LETOS NETRADIČNĚ - EDIESON 2020 T.: 24.-28.2.2020

Multikulturní projekt, specifický návštěvou zahraničních hostů ve škole. I letos se můžeme těšit na realizaci množství přednášek z nejrůznějších koutů světa.

- Slavnostní zahájení 24.2.2020 v 9.00 ve velké tělocvičně

- Setkávání se s hosty a jejich prezentacemi dle harmonogramu

- Tradiční již 6.ročník Modřanské zábavy, s přednáškami a živou kapelou The Basketles - začínáme v 17.00 ve velké tělocvičně - pozvánka zde

- Jaké země budou letos prezentovány?
ALŽÍR, BELGIE, ITÁLIE, IRSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, USA

PROJEKT O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v ČR.
Naše škola byla jako jedna ze 69 škol do grantové výzvy v roce 2019/20 zapojena.
Více info o programu viz www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Díky úspěšné podpoře grantu, budou moci jak naše děti, učitelé tak i rodiče, využívat širokou nabídku materiálů, který portál nabízí, dále bude prostřednictvím Poradenského pracoviště školy a partnerů, zrealizováno několik přednášek a workshopů, těšit se můžete i na další doprovodné aktivity.

To vše od října 2019 do června 2020.

Fotogalerie

OPPPR_49 aneb SPOLU SVĚTEM

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001462 

Od 1.10.2019 realizujeme v naší škola projekt s multikulturní tématikou "Spolu světem", který navazuje na úspěšně proběhlý projekt OPPPR_28 "Škola pro všechny".

Cílem realizace projektu je orientace žáků naší ZŠ v kulturních odlišnostech jednotlivých skupin obyvatel. Kompetence získané díky projektu napomohou žákům uvědomit si pestrost, kterou nám odlišné kultury přinášejí, ale zároveň i dopady, kterými obohacují kulturu v oblasti střední Evropy.

Cílovou skupinou projektu jsou jak žáci tak pedagogové naší školy, nezapomínáme ale ani na okruh nejbližších přátel školy v rámci naší vize komunitní školy.

Klíčovými aktivitami projektu jsou v letošním roce:

1.1 Dvojjazyčný asistent
2.1 Interkulturní pracovník
2.3 Doučování
3.1 Projektová výuka
4.2 Stáže pedagogických pracovníků
5.1 Odborně zaměřené tématické setkání
5.2 Komunitně osvětové setkání
5.3 Volnočasový klub

ŠABLONY II

Šablony pro MŠ a ZŠ II. - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

CZ.07.3.68/0.0/0.0/18_064/0015672

Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt Šablony ve škole ZŠ a MŠ K Dolům výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Projekt bude realizován do 31. 8.2021

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

Školní asistent MŠ
Školní asistent ZŠ
Školní asistent ŠD
Sociální pedagog ZŠ
DVPP MŠ v oblasti polytechnické výchovy
DVPP ZŠ v oblasti cizích jazyků
DVPP ŠD v oblasti osobnostně-sociální výchovy

EDISON 2019

Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

KDY: 17. – 24.2.2019

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde        Pozvánka na pátou Modřanskou zábavu - ZDE       Kdo letos přijede - zde

Celoměstské programy na podporu vzdělávání na území HMP pro rok 2018

"Všichni jsme výjimeční"

I v minulém roce se naše škola zapojila do pokračujícího programu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Naš zapojení do tohoto projektu souvisí se zaměřením naší školy, která velmi cíleně vnímá potřeby každého svého žáka. Každým rokem se zvyšují a specificky zaměřují potřeby žáků naší školy a naši pedagogové již tradičně využívají veškeré možnosti k uspokojení těchto potřeb. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému žáku, ať již žáku ohroženému školním neúspěchěm, žáku inaktníhimu či žáku mimořádně nadanému. Škola již tradičně podporuje své pedagogy, aby rozšiřovali své kompetence v oblastech využívání nových forem a metod výuky žáků. S tím souvisí také podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím projektu  škola realizovala projektové dny, které měly u dětí velký úspěch. Díky nim navštívily např. objekt Anežského kláštera, vyrobily knihu v rámci projektového dne zaměřeného na Českou republiku, účastnily se skupinového bubnování  nebo uvařily  vybrané druhy měkkýšů a korýšů v rámci přírodovědných praktik. Potřeby žáků participovat na fungování a rozvoji školy se zvyšují a děti mají zájem se  zapojovat do společenského dění nejen v rámci školy prostřednictvím žákovského parlamentu, ale také v rámci komunity, se kterou tráví svůj volný čas. Tyto potřeby jsou velmi různorodé a souvisejí jak se specifiky jednotlivých žáků, tak se zaměřením sociálního prostředí, které žáka obklopuje a podílí se tak spolu se školou na výchově a vzdělávání dítěte.

PROJEKT GENERACE A MY

4. října 2018 se vybraní žáci naší školy zapojili do setkání týmů základních škol MČ Prahy 12, které proběhlo ve Viničním domku. Tématem setkání bylo heslo "Generace a my". Název akce odkazuje na historickou paměť minulých generací, kterou žáci zprostředkovávali skrze autorské čtení a historické fografie. Každá škola ve svém vystoupení představila vybranou fotografii (vytvořenou do roku 1945) a popsala osudy lidí, na ní zobrazených. Tříčlený tým žáků 6. a 8. ročníku naší školy zpracoval do prezentace rodinnou fotografii a zaměřil se na životní osudy a setkání jednoho z manželských párů na této fogorafii. 

Fotografie ze setkání ve Viničním domku - zde.

OPPPR_28 aneb ŠKOLA PRO VŠECHNY

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001152

Ve školním roce 2018/19 je škola zapojena do zajímavého projektu, který se zaměřuje na inkluzi a multikulturní vzdělávání. Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí.

Cílem projektu je povědomost o bohatství, které nám může znalost jiných kultuRních prostředí nabídnout. Chceme dětem představit všechny možnosti, které se jim v otevřené Evropě nabízejí a možnosti, které přináší obohacování se o znalosti a tradicční hodnoty jiných kultur. Chceme u žáků posilovat aktivní účast na společenském dění a posilovat jejich sebevědomí a odpovědnosti za jejich chování.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

APIV - PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. 

 Benefity pro naši školu

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV

Podpora integrace cizinců MČP12 pro rok 2017 - Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.