Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


MOTTO: Zatímco my se snažíme děti poučit o všech životních záhadách, děti nás učí, co vlastně znamená život. (Schwindtová)

Vážení rodiče, vítáme Vaše děti i Vás v tomto školním roce. Vašim dětem přejeme úspěšný start, pokroky ve škole a kolem sebe hodně kamarádů.

Provoz školní družiny:
ranní ŠD:
6.30 - 8.00
odpolední ŠD:
11.40 - 17.00
vyzvedávání žáků ze školní družiny:
do 14.00 hod. a od 15.00 - 17.00 hod.
Společné družinové aktivity (pobyty venku na zahradě, vycházky, plánované akce, sportovní vyžití).
14.00 - 15.00

  

V době, kdy probíhá činnost ŠD, nelze s ohledem na bezpečnost dětí podávat jakékoli informace. Je potřebné domluvit si schůzku e-mailem.

 Čtvrtky odpoledne budou vyčleněny pro společné akce ŠD.

V době konání třídních schůzek se provoz ŠD prodlužuje do 17.30 hod.

  

Při zápisu do školní družiny vyplní zákonný zástupce dítěti zápisový lístek (dále jen ZL). Změny příchodu / odchodu žáka oproti uvedení na ZL je nutné psát do družinového notýsku nebo na tzv. odchodový lístek, který předá žák (rodič) do ŠD s uvedením data, jména žáka, času příchodu / odchodu a podpisem rodičů.

Příklad: Dne 10.9.2016 Jan Papoušek odchází ze ŠD v 15.00 hod. (sám, s babičkou), v tuto dobu přebírá zákonný zástupce za své dítě plnou zodpovědnost. Podpis rodičů (čitelně).

Telefonická oznámení nelze v žádném případě akceptovat!

Při nevyzvednutí Vašeho dítěte se postupuje následovně: Rodič je telefonicky vyrozuměn o situaci, ihned informujeme vedení školy. V případě opakovaného nevyzvednutí se ohlašuje na odbor sociální péče o děti a mládež a na policii ČR. Aby podobná situace nenastala, je možné do ZL doplnit, že dítě může odejít, v případě výše uvedeném , samostatně v 17.00 hod. a rodič přebírá veškerou zodpovědnost za své dítě.

 Z hygienických a bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy. Domácí mazlíčky zanechte, prosím, vně areálu školy. Cigarety uhasínejte mimo areál školy.

  Úhrada úplaty za ŠD: výše úplaty činí 300,- Kč/měsíc. Úplata bude prováděna bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou - na účet školy. Č. ú. 69953379/800, mimořádně v hotovosti. Vedoucí vychovatelka přidělí každému žákovi variabilní symbol -bude v notýsku nalepen.

Úplata je vybírána 2x ročně:

září – prosinec – tj. 1200,- Kč za žáka uhradit do konce září

leden – červen – tj. 1800,- Kč za žáka uhradit do konce ledna

Výběr družinového fondu činí 200,- Kč na školní rok, prosíme uhradit do konce měsíce října.

Kontrolu příjmů a výdajů tohoto fondu provádí - rodiči zvolený zástupce.

 

Do ŠD prosíme přinést: notýsek A6 40 listů, na informace ŠD. Doporučujeme, aby děti měly na převlečení do ŠD věci pohodlné a OZNAČENÉ + druhé přezůvky pro ŠD – děti si je často zapomínají přenášet ze tříd. Na odpoledne je potřeba mít malou svačinu (ovoce, zelenina) a dostatek tekutin. NE VŠAK KOFEINOVÉ NÁPOJE (např. Kofola, Coca - Cola apod.) ANI ENERGY DRINKY!!! Pitný režim v ŠD je zajištěn vodou z vodovodu, dítě však musí mít vlastní lahvičku či kelímek.

 

Školní jídelna (dále jen ŠJ) – přihlášky a odhlášky v ZŠ T. G. Masaryka, tel. 241 773 744 u vedoucí ŠJ paní Procházkové.

Přihlášení nebo odhlášení obědů provádí zákonný zástupce nejpozději ráno do 8.00 daného dne u vedoucí ŠJ. První den nepřítomnosti dítěte je možné odebrat jídlo do donesené nádoby.

 

Informace školní družiny

ŠVP školní družiny

Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny

Nabídka kroužků školní družiny