Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

VÝSTUPY Z UČIVA


OVĚŘOVÁNÍ VÝSTUPŮ Z UČIVA PODLE ŠVP - 7. ROČNÍK - 1.-2.týden v červnu

9. ročník - 2.-3.týden v lednu

Ověřování znalostí a úrovní výstupů z učiva je dáno  Školním vzdělávacím plánem. Ověřování probíhá formou písemných testů a prezentací jednoho volitelného tématu.

Okruhy pro testování:

Dějepis:

V testu bude kladen důraz na žákovu základní orientaci historií. Jedná se o hlavní rysy historických období, tedy čím byla tato období pro lidstvo podstatná, dále na základní chronologický přehled (přiřadit událost k období) a žákovu schopnost zařadit osobnosti do odpovídající epochy a přiřadit k nim důležitou činnost a pojmy. Např. pojem feudalismus - přiřadím k období středověku, vyznačím na časové ose mezi starověkem a novověkem, z nabídky vyberu odpovídající definici, k tomuto období přiřadím z nabídky pojmů např. obydlí hrad či tvrz, císaře Karla IV., poddané, důležitost církve, katedrály, nízkou vzdělanost, mor. Většina úkolů bude koncipována na základě pokynů:

● Úvod do dějepisu

Přiřaď, spoj, doplň, vyber z nabídky, oprav tvrzení, vyznač na časové ose.

- význam znalosti dějin

- zaznamenání data na časové ose

- zařazení letopočtu do století a naopak

- historické prameny a jejich dělení

● Pravěk

- vznik člověka, teorie vzniku člověka
- doba kamenná
- vývojové etapy člověka, způsob obživy, zbraně, změna způsobu obživy
- výrobní hospodářství 
- doba bronzová
- doba železná - Keltové

● Starověk

- zařadit období, hlavní rysy nejstarších státních útvarů, osobnosti
- zeměpisné podmínky, kultura, náboženství, divy světa

- antika - Řecko, Řím
- Mezopotámie
- Egypt
- Palestina
- Fénicie
- Indie
- Čína

● Středověk

- zařadit období, hlavní rysy nejvýznamnějších států, osobnosti, kultura, náboženství
- diplomatické vztahy mezi státy
- u některých témat v závorce jsou ještě doporučení, na co se nejvíce zaměřit
- Zánik západořímské říše 
- Stěhování národů (proč se dělo, kdo způsobil)
- Franská říše 
- Islám
- Vikingové
- Raně středověká Anglie
- Svatá říše římská
- Sámova říše (důvod vzniku)
- Velká Morava (kultura, vzdělanost)
- Český stát za Přemyslovců (od Bořivoje po Václava III., politika, diplomatické vztahy, osobnosti, kultura)
- Boje o investituru (co bylo, koho se týkalo a jak dopadlo)
- Křížové výpravy (proč)
- příčina Stoleté války
- příčina Války růží

- Český stát za Lucemburků (politika, diplomatické vztahy, osobnosti, kultura) 
- Románský a gotický sloh, úloha klášterů, vzdělanost
- Jan Hus a husitské bouře (příčiny, průběh, následky, osobnosti, význam!)
- Jiří z Poděbrad 
- Jagellonci na českém trůně (diplomatické vztahy, kultura!)
- Jednota bratrská (zde stačí - co bylo a kde, osobnost)

Přírodopis

Budeš doplňovat text, třídit organizmy podle typických znaků, vybírat správná řešení.

- buňka

- organizmy jednobuněčné, mnohobuněčné 

- jejich rozdílné znaky + přiřadit správně z nabídky organizmů k jednotlivým skupinám

- plazi, ptáci, ryby, obojživelníci - charakteristické znaky a zástupci

Fyzika

Doplníš text, opravíš chybná tvrzení, dokreslíš obrázek

- fyzikální veličiny, jejich měření
- jednuduchý elektrický obvod
- magnety, magnetické pole
- síla a její vlastnosti
- kapaliny - Archimedův zákon
- plyny - Pascalův zákon
- světelné jevy - zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce
- šíření světla, zrcadla

Zeměpis

Budeš pracovat se slepou mapou - dokresluješ, přiřazuješ, doplňuješ text

 • Afrika
  - státy rovníkové A., severní a jižní Afriky / ty největší /
  - nejzaostalejší a nejvyspělejší státy Afriky - budeš vybírat z nabídky států
  - fauna a flora : savany, pouště - vybereš z nabídky a zařadíš 
  - obyvatelstvo, etnika

  Amerika
  - Severní a Jižní A. - rozdílné znaky / aspoň 5 /
  - přírodní útvary - nejvyšší, největší, nejdelší - vyznačíš na slepé mapě
  - obyvatelstvo - etnika
  - jazyková rozmanitost - jak se domluvíš - doplníš u vyjmenovaných států Ameriky

 • Planeta Země
  - planety
  - zeměpisná poloha - označení a popis souřadnic na modelu- nákresu
  - mapa, azimut, měřítko mapy, turistická mapa- značky, souřadnice / zakreslíš do mapy trasu /
  - stavba Země - popis obrázku
  - přírodní složky Země - popis obrázku toku řeky / pramen, ústí, pravý a levý přítok, meandr, povodí /
  - podnebná a přírodní pásma- jejich charakteristika, přiřadíš z nabídky do pásem zástupce fauny a flóry
  - pojmy - vádí, poldr, slum, sídlo, urbanizace, pampa, prérie, nomádi, inuité, obnovitelné a neobnovitelné zdroje aj.

Způsob hodnocení - u všech testů bude hodnocena:

- věcná správnost
- přesnost zakreslení, vyznačení na mapách, ose
- samostatnost při práci
- orientování se v textu
- čistota práce
- rozsah vypracovaných odpovědí

 

Matematika

1.Trojúhelník ( rovnoramenný, rovnostranný,...,střední příčky,výšky, těžnice, kružnice opsaná
a vepsaná, konstrukce)
2. Zlomky (početní operace, základní tvar, rovnost, rozšiřování a krácení)
3. Celá čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení )
4. Poměr
5. Přímá a nepřímá úměrnost
6. Krychle a kvádr (povrch a objem)
7. Desetinná čísla (početní operace)
8. Dělitelnost přirozených čísel (pravidla dělitelnosti 2,3,4,5,9,10 )
9. Úhel a jeho velikost ( sčítání a odčítání, násobení a dělení úhlu     dvěma )
10. Osová a středová souměrnost
Hodnocení matematiky: - postup řešení
- správné řešení
- rozsah vyřešených úloh
- přesnost při rýsování
- čistota práce

Český jazyk


Všechny úkoly vycházejí z žákovy práce s textem.

Budeš částečně doplňovat text, opravíš chybná tvrzení UVEDEŠ PŘÍKLADY.

MLUVNICE

- slovní druhy 
- gramatické kategorie a slovesný rod
/ pravopis ohebných slovních druhů - např. vzory podstatných a přídavných jmen, koncovky u 
skloňovaných číslovek, shoda přísudku s podmětem, zdvojené souhlásky, skupiny -bje, -bě, 
pje- pě, vje- vě, mě-mně - bude doplňovací cvičení

- odlišit a určit význam slova- věcný a mluvnický
- slova jednoznačná, mnohoznačná slova, termíny
- homonyma, antonyma, synonyma

Orientace v základních pojmech

- věta jednoduchá, souvětí, větný člen holý, rozvitý, několikanásobný
- určit větu jednoduchou a souvětí
- ve větě jednoduché vyhledat přísudek, podmět, určit rozvíjející větné členy a nakreslit graf věty
- v souvětí vyhledat přísudek, podmět, určit počet vět, vyhledat spojovací výrazy
- nakreslit graf souvětí a určit druhy vedlejších vět
- větu vedlejší nahradit odpovídajícím větným členem a naopak.
- poznat věty dvojčlenné, jednočlenné - vyznačit
- druhy vět podle postoje mluvčího - označit

- rozeznat slovo základní a odvozené, uvést slova příbuzná
- odlišit spisovné a nespisovné slovo, poznat v textu slovo nářeční

SLOH

1. Vyplní tiskopis - poštovní poukázku, podací lístek, objednávku
2. Sestaví stručný inzerát
3. Pozná rozdíl mezi zprávou a oznámením, vytvoří oznámení a pozvánku na aktuální téma
4. Sestaví úřední a osobní dopis se všemi náležitostmi
5. Vytvoří vlastní jednoduché vypravování / dělí text na odstavce
- dokáže k textu napsat jednoduchou osnovu
6. Popíše předmět, osobu, popis děje a pracovního postupu
7. Udělá si výpisky z učebního i jiného textu

LITERATURA

1. Vysvětlí pojmy epika, lyrika, drama, próza, poezie
2. Vysvětlí pojmy sloka, verš, rým, pozná druh rýmu
3. Vysvětlí pojmy báje, pověst, pohádka, bajka, povídka, balada a uvede příklady
4. Vysvětlí pojmy tragédie, komedie, monolog, dialog
5. Uvede příklady prózy historické, detektivní, vědecko fantastické, dobrodružné, životopisu
6. Uvede příklady a rysy české středověké a husitské literatury

Hodnotící kritéria - Český jazyk

- věcná správnost
- samostatnost
- rozsah vypracového testu
- orientování se v textu
- přesnost ve vyjádření
- čistota práce


- zvlášť bude hodnocen pravopis, sloh a literatura- výsledná známka bude zprůměrována

Angličtina

01. My summer holidays
02. My winter holidays
03. My weekend
04. Czech food
05. The school outdoors
06. My free time
07. Czech Christmas
08. I was ill
09. Shopping
10. Clothes
11. Our house /flat/

VÝSTUPY PRO 9. ROČNÍK 

Matematika

1. Výrazy, lomený výraz ( vzorce, vytýkání, krácení, rozšiřování)
2. Lineární rovnice (řešení, zkouška)
3. Slovní úlohy řešené rovnicemi
4. Objem a povrch těles
5. Procenta
6. Pythagorova věta (užití)
7. Grafy funkcí (lineární, kvadratické, lomená)
8. Kruh, kružnice, válec
Hodnotící kritéria matematiky: - postup řešení
- správnost výpočtů
- rozsah správného řešení
- přesnost při rýsování 
- čistota práce

Dějepis

V testu bude kladen důraz na žákovu základní orientaci historií. Jedná se o hlavní rysy historických období, tedy čím byla tato období pro lidstvo podstatná, dále na základní chronologický přehled (přiřadit událost k období) a žákovu schopnost zařadit osobnosti do odpovídající epochy a přiřadit k nim důležitou činnost a pojmy. Důraz bude kladen na moderní dějiny, tedy 20. století. Většina úkolů bude koncipována na základě pokynů:

Přiřaď, spoj, doplň, vyber z nabídky, oprav tvrzení, vyznač na časové ose atp.

● Novověk:
- Zámořské objevy 
- Reformace v Evropě
- Nizozemí v boji za nezávislost, jeho vztahy se Španělskem
- Renesance ve světě a českých zemích (ideál člověka, umělci, památky)
- Nástup Habsburků na český trůn
- Třicetiletá válka (co bylo, proč bylo, kdo se zapojil, výsledek)
- Důraz hlavně na české stavovské povstání, bitvu na Bílé hoře a důsledky stavovského povstání
- Anglická revoluce (stručně co bylo, proč a výsledek)
- panovnický absolutismus na přelomu 17. a 18. st. v Rusku a Francii
- počátky průmyslové revoluce 
- osvícenské reformy v habsburské monarchii - Marie Terezie, Josef II.
- vznik USA (pojmy demokracie, nezávislost, ústava) 
- Velká francouzská revoluce
- Napoleon Bonaparte 
- národní obrození v českých zemích
- rok 1848 (jen co, kde a proč se dělo a výsledek)
- bachovský absolutismus
- vznik Rakouska - Uherska
- občanská válka v USA
- sjednocení Itálie a Německa
- směry v umění - národní obrození, romantismus, realismus, naturalismus

● Moderní dějiny
- Průmyslová revoluce, vynálezy 19.století
- Politické vztahy před 1. světovou válkou
- 1. světová válka, její příčiny, cíle, průběh, technika, výsledek, legionáři
- vznik Československa a jeho uspořádání (politika, národnosti, osobnosti, kultura, postavení v Evropě)
- Zlatá 20. léta
- Světová hospodářská krize
- Bolševická revoluce v Rusku 1917, vznik SSSR, Stalinismus ve 30. letech (pojmy!)
- Fašismus v Itálii a Německu (Mussolini, Hitler, pojmy!)
- ohrožení ČSR fašismem 
- Druhá světová válka - příčiny, průběh, osobnosti, technika, holocaust, výsledek
- vojáci z ČSR ve druhé světové válce, problematika neonacismu
- Československo ve 2. polovině 20.století:únor 1948, 50. léta a politické procesy, 
- 60. léta, Pražské jaro, srpen 1968, leden 1969, normalizace, 1989 (hlavní události, pojmy, osobnosti) 
- svět ve 20. polovině 20. století - Studená válka
- vývoj v SSSR
- válka v Koreji a Vietnamu
- komunismus: Čína, Kuba
- vývoj v USA
- kultura
- vědecké úspěchy a objevy lidstva
- Evropa a její sjednocování

Zeměpis

EVROPA

- správné názvy evropských států + hlavní města
- státní zřízení - rozdělit státy podle st. zřízení
- největší - nejmenší státy Evropy
- přírodní útvary - práce se slepou mapou 
- zakreslení, označení : největších, nejvyšších, nejdelších
- evropské vodstvo / se zastoupením v jednotlivých evropských státech /
- evropská města- / kulturní památky - přiřadíš z nabídky evropské město nebo stát /


ČR

- přírodní útvary + vodstvo - označuješ, dokresluješ do slepé mapy, hraniční pohoří + nejvyšší hora
- pohoří sopečného, pískovcového, vápencového původu- příklady
- NP, CHKO, PP - charakteristika, konkrétní místa
- lázeňská města
- pojmy : HDP, EU, NATO, UNESCO, urbanizace, slum, vádí, inuité, nomádi, poldry
- hustota obyvatelstva
- světové oceány / podle velikosti/
- světová náboženství / příklady, kde jsou převážně vyznávána /
- obyvatelstvo- počet v Evropě, na světě, v ČR
- rasy / názvy /, rasové rozložení v jednotlivých světadílech
- světová, evropská NEJ : nejvyšší, nejdelší, nejhlubší, největší, nejsušší, nejrozsáhlejší

Test bude zaměřen na práci se slepou mapou, doplňování textu, opravu chybných výroků, zařazování údajů dle správných 
odpovědí. Pracovat budeš bez atlasu a nástěnné mapy.

Fyzika

- fyzikální veličiny / doplňuješ /
- mechanická práce
- jednoduché stroje /uvést konkrétní příklady/
- tepl a skupenské přeměny - uvést konkrétní příklady
- Ohmův zákon
- první pomoc při zásahu ele. energie - doplnění textu, oprava chybného tvrzení
- elektromagnetická indukce
- transformátor - příklady užití
- vesmír, planety - srovnání podle velikosti, vzdálenosti od Země
- stavba atomu .- popis nákresu

Přírodopis

- kostra člověka - složení- doplnění textu, přiřazování
- soustavy : trávicí, dýchací, vylučovací, nervová - přiřadit orgány k soustavám
- svalstvo - druhy - přiřadit ke správné části těla
- smyslové orgány - vyjmenovat
- poskytnutí první pomoci při úrazu 
- zlomenina, krvácení, spálenina, uštknutí - doplnění textu, přiřazení do skupin
- stavba Země - popis nákresu
- minerály- horniny- rozdíly, vlastnosti - uvést zástupce podle tvrdosti
- vnější a vnitřní geologické děje - rozdíly, jejich vliv na utváření zemského povrchu

- geologické děje / zemětřesení, sopečná činnost, ledovce, vítr, voda 
- charakteristika jednotlivých dějů - doplnění textů, opravy chybných tvrzení

Chemie

- názvy a značky chemických prvků - doplnění
- názvy a vzorce chemických sloučenin - přiřazování názvů a vzorců
- redoxní reakce
- uhlovodíky - názvy, rovnice, vlastnosti, využití
- paliva - druhy, využití z ekologického pohledu
- deriváty uhlovodíků - příklady
- významné látky v organizmech
- první pomoc při poleptání kyselinou a zásadou - doplnění textu
Hodnotící kritéria

- věcná správnost
- přesnost zakreslení, vyznačení na mapách, 
- samostatnost při práci
- orientování se v textu
- čistota práce
- rozsah vypracovaných odpovědí

Český jazyk

Všechny úkoly vycházejí z žákovy práce s textem.
MLUVNICE

- rozlišit spisovný jazyk, nespisovný jazyk 
- nářečí, slang, argot a obecnou češtinu
- vyjmenovat několik českých jazykovědců
- zařadit češtinu do systému jazyků, roztřídit jazyky slovanské a ostatní jazykové skupiny, 
- přiřadit typ písma, odlišit výrazy zastarávající a nahradit je synonymem novějším 
- jazykové příručky - budeš samostatně pracovat
- způsoby tvoření slov
- zařadit jednotlivá slova do skupin dle způsobu užití (termíny, slova básnická) 
- z časového hlediska zařadit slova dle užití (archaismy, historismy)
- nahradit slova synonymy, vytvořit antonyma, rozlišit slova mnohoznačná a homonyma- vybíráš z nabídky
- s pomocí slovníku vysvětlit význam přejatých slov- vybíráš z nabídky
- slovní druhy, slova ohebná a neohebná, mluvnické kategorie

- roztřídíš a doplníš do tabulky

- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- věta dvojčlenná, jednočlenná , větný ekvivalent - označit v textu
- větné členy, druhy vedlejších vět a poměry mezi větami 
- označíš požadované větné členy, určíš druh

VV

- druhy vět podle postoje mluvčího - označíš v textu

Pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický, velká písmena, interpunkce 
- v textu formou doplnění
SLOH - pomocí vhodných jazykových prostředků vytvořit výtah, výklad, líčení
- charakteristiku literární postavy, úvahu, fejeton, reportáž 
- rozsah - 1 stránka, budou vybrány 2 žánry k volbě
LITERATURA

- základní literární druhy a žánry, jejich hlavní znaky
- porovnání žánrů navzájem, přiřadit texty k jednotlivým žánrům, uvést představitele žánrů
- hlavní rysy a základní představitele literárních období:

- renesance, 
- baroka, 
- klasicismu, 
- osvícenství, 
- preromantismu, 
- romantismu, 
- národního obrození, 
- realismu a 
- naturalismu,


- moderna, moderní směry z poč. 20. století
- futurismus, expresionismus, dadaismus, civilismus
- poetismus, surrealismus, proletářské umění
- meziválečná literatury - významní světoví a čeští spisovatelé, meziválečné drama
- české literatury v době okupace, literatury druhé poloviny 20. století
- reakce světové a české literatury na válku,
- poválečné literární proudy, oficiální, samizdatové a exilové literatury

Témata z angličtiny již žáci obdrželi od vyučující.

Hodnotící kritéria - český jazyk

- věcná správnost
- samostatnost
- rozsah vypracového testu
- orientování se v textu
- přesnost ve vyjádření 
- čistota práce