Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O MATEŘSKÉ ŠKOLE


Mateřská škola Dolinka

Mateřská škola Dolinka, která je od 1.9. 2005 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.

Budova MŠ i zahrada prošly v minulých letech rekonstrukcí, průběžně vybavujeme třídy: obnovujeme nábytek a rozšiřujeme nabídku hraček a didaktických her. V současné době má školka čtyři třídy ve dvou podlažích a hospodářskou budovu, v níž se nachází školní kuchyně, prádelna, kancelář hospodářky školní kuchyně a kancelář vedoucí učitelky. Součástí každé třídy je učebna, tělocvična slouží i jako odpočívárna, herna, WC, umývárna, kuchyňka a šatna s obouvárnou. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, vzájemná blízkost tříd umožňuje navštěvování se dětí, případně mohou společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám a řízené činnosti.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

Motto: "Na světě je tolik krás, měl by je poznat každý z nás."

snažíme se o vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu

hlavním prostředkem výchovy a vzdělání je spontánní hra a prožitkové učení

v MŠ se snažíme doplnit rodinnou výchovu a pro kladné ovlivnění osobnosti dítěte, vycházíme z jeho individuálních potřeb, zájmů a možností

učíme děti kladnému vztahu k přírodě a k prostředí, v němž žijeme

Kapacita MŠ 112 dětí, 4 třídy.

Třídy ve školním roce 2023/2024

1. třída Berušky  a 2. třída Sluníčka jsou určeny pro děti ve věku cca 3 - 4,5 roky. Tyto třídy jsou specifické hlavně prvním kontaktem dětí s vrstevníky, prostředím mateřské školy a novou autoritou. Rodiče mohou využít adaptační režim na zmírnění adaptačních obtíží dítěte a pobývat s ním v mateřské škole v začátku docházky.  Jsou zde i děti, které  již mateřskou školu navštěvovaly. Nově nastoupívší děti se díky vzoru starších kamarádů lépe přispůsobují režimu v mš. U starších dětí navazujeme na to, co již znají, učí se složitějším pracovním činnostem, dále se rozvíjí kooperativní prožitkové učení. 

3.třída Hastrmánci a 4. třída Delfínci jsou určeny pro děti 4,5-6 let a děti s odkladem školní docházky. Děti se zde hravou formou připravují na vstup do školy. Jsme mateřská školka, která je součástí základní školy, a proto v těchto třídách úzce spolupracujeme s prvním stupněm základní školy. Děti seznamujeme s prostředím ZŠ a vkládáním prvků z programu prvních tříd jim i ulehčujeme přechod na základní školu. 

Všechny třídy jsou běžného typu. Děti ze všech tříd se potkávají na zahradě školky, která je dostatečně prostorná pro všechna oddělení a tak mohou děti navazovat kontakty s dětmi z jiné třídy. Dále si děti mohou spolu hrát během ranního scházení a během odpoledne (podle počasí ve třídě nebo na školní zahradě). Vztahy mezi dětmi z různých tříd se také vytvářejí a upevňují jejich účastí v nadstandardních složkách programu školy (kroužky, výlety apod.).

Fotografie - školka a zahradatřída Berušky ; třída Sluníčka ; třída Hastrmáncitřída Delfíni

Provozní doba a organizace dne

·     Mateřská škola je otevřená od 6.30 do 17.00 hodin.

·     Příchod dětí do mateřské školy: 6.30 - 8.15 hodin.

·     Odchod dětí po odpoledním odpočinku: 14.30 - 17.00 hodin (v 17:00 se mateřská škola zamyká).

V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku, ostatní činnosti se přizpůsobují dětem, jejich zájmům a výchovným cílům. Učitelky se snaží o zachování vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit, děti mají dostatek času na hru. Ráno od 6. 30 do 7. 30 se děti scházejí v jedné třídě, v 7.30 si každá učitelka z další třídy přichází pro svou skupinu dětí a dále již probíhá ranní docházka v každé třídě samostatně. Během dne jsou dětem nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i svého okolí. Děti mají možnost se tvořivě spolupodílet a tím ovlivňovat vzdělávací proces.

Každá učitelka má možnost si ve svém třídním vzdělávacím programu upravit denní režim pro konkrétní třídu, začlenění komunitního kruhu a rozvržení vzdělávací činnosti. Dbá na vyvážené složení spontální a řízené činnosti.

Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, děti se zvýšenou potřebou pohybu mají prostor k spontánní pohybové aktivitě. Při pobytu venku využíváme okolí mateřské školy k procházkám po lese, rozvoji smyslového vnímání a environmentální výchově. Po obědě děti mohou odpočívat s hračkou v doprovodu pohádky, odpočinek je zkrácený podle individuálních potřeb dětí v konkrétní třídě. 

Platby v mateřské škole

Školné pro školní rok 2023/2024: 800,- Kč/měsíc 

·     předškoláci, tj.děti, kterým bude do 31. 8. 2024 6 let, školné neplatí. Školné je splatné k 15.dni měsíce. Údaje k platbě dostanou rodiče po nástupu dítěte do školky.

Stravné: 49,-Kč/den (děti do 6ti let), 53,- Kč/den (děti s odkladem školní docházky)

·     rodiče vždy začátkem měsíce dostanou předpis k platbě s aktuální částkou. Stravné se první měsíc platí na plný počet pracovních dní, následující měsíce jsou pak odečítány omluvené dny z měsíce předchozího.

Kulturní fond: 700,-Kč/rok

·     příspěvek do fondu vybíráme začátkem školního roku hotově. Z kulturního fondu, se hradí divadélka, drobné dárky a odměny pro děti na Mikuláše, Vánoce a MDD, Zahradní slavnost apod.