Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

 

        INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

   

                                    aktualizace informací dne 16.3.2021 
   

 

 Zápis do 1. tříd základní školy proběhne bez osobní přítomnosti dětí

                                          v termínu 13.4. - 27.4.2021.

                        Přihlášky budou k dispozici od 13.4. do 27.4.2021

 

Předpokládaný počet přijatých žáků cca. 40, počet tříd 2 
   
Prezentace pro rodiče budoucích prvňáčků: Prezentace školyNebojte se do 1. třídy

 

Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§ 36, odst. 4). 

 

ŘÁDNÝ TERMÍN NÁSTUPU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: dítě narozené od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015 - dítě jde k zápisu poprvé

- vytištěná přihláška do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 13. 4. do 27.4.), jehož kopie vám přijde se všemi informacemi na zadaný email - vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit do školy do 5 dnů od vyplnění

- kopie rodného listu (nemusí být úředně ověřená)

- v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

- obrázek kamaráda/kamarádky nebo někoho z rodiny (protože se s dětmi neuvidíme, rádi bychom poprosili alespoň o obrázek)

 

NÁSTUP POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PO ODKLADU:  dítě narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014

- vytištěná přihláška do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 13.4. do 27.4.), jehož kopie vám přijde se všemi informacemi na zadaný email - vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit do školy do 5 dnů od vyplnění

- kopie rodného listu (nemusí být úředně ověřená)

- v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

- rozhodnutí o povolení odkladu

- obrázek kamaráda/kamarádky nebo někoho z rodiny (protože se s dětmi neuvidíme, rádi bychom poprosili alespoň o obrázek)

 

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE: dítě narozené od 1. 9. 2015 nejpozději do 30. 6. 2016

- vytištěná přihláška do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 13.4. do 27.4.), jehož kopie vám přijde se všemi informacemi na zadaný email - vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit do školy do 5 dnů od vyplnění

- kopie rodného listu (nemusí být úředně ověřená)

- v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

- pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

        - ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC) 

- pro děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

        - ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC)

        - ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra)

  

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK: dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 - dítě jde poprvé k zápisu

- vytištěná přihláška do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 13.4. do 27.4.), jehož kopie vám přijde se všemi informacemi na zadaný email - vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit do školy do 5 dnů od vyplnění (přesto, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je třeba zároveň splnit zákonnou povinnost a zažádat o přijetí do 1. ročníku)

- vytištěná žádost o odklad povinné školní docházky - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 13.4. do 27.4.), jehož kopie vám přijde se všemi informacemi na zadaný email - vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné doručit do školy do 5 dnů od vyplnění

- kopie rodného listu (nemusí být úředně ověřená)

- v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

- ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) k odkladu povinné školní docházky

- ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra), nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

  

V případě, že nemáte potřebná doporučení, lze je doplnit dodatečně, nejpozději do 10.5.2021, v ostatních případech kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, zapis@zskdolum.cz, 725 529 717.

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a doporučením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy termíny a formu konání zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. 

 

Potřebné dokumenty (viz. výše) je možné doručit v termínu 13.4. - 27.4.:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání:

1. poštou,

2. osobním podáním do schránky školy vedle vstupu do hlavní budovy (U Domu služeb 29/2)

3. osobním podáním ve vrátnici školy (U Domu služeb 29/2): každý všední den (v termínu 12.4. - 25.4.2021) 8:30 - 12:30 a v út + čt také 14:00 - 17:00

4. do datové schránky školy (uqcmd84),

5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

 

Zveřejnění výsledků proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy a na dveřích a plotu hlavní budovy školy do 12.5.2021

 

Dle § 36 a násl. Správního řádu má účastník:

  • právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí
  • právo vyjádřit v řízení své stanovisko
  • vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci
  • právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu za cenu obvyklou

 Nahlížení do spisu je možné v pondělí 10.5.2021 od 8:30 do 12:30 ve vrátnici školy hlavní budovy (U Domu služeb 29/2).

 

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urychleně informovali ty školy, na které VAŠE DÍTĚ NEBUDE NASTUPOVAT a uvolnili tak místo dalším zájemcům. V našem případě zasílejte informaci na mailovou adresu zapis@zskdolum.cz 

 

Zde máte možnost zhlédnout prezentace pro rodiče prvňáčků, ve kterých naleznete odpovědi na nejčastější otázky spojené fungováním školy a s komunikací rodičů s pedagog (Prezentace školy, Nebojte se do 1. třídy)

 

V případě dalších dotazů týkajících se zápisů a organizace akcí pro budoucí prvňáčky se obracejte na zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, zapis@zskdolum.cz, 725 529 717.

  

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

aktualizováno 11.3.2021 - tučným písmem jsou zvýrazněny změny 

 

Vážení rodiče,

pro naše budoucí prvňáčky chystáme tyto akce:

 -        Motivační část zápisu s dítětem (v případě, že to situace dovolí, uděláme dodatečně motivační část zápisu i s dětmi ve dnech 28.4. a 29.4.2021)

-        Škola nanečisto (čekáme na plné otevření škol)

-        Dílny pro budoucí prvňáčky (čekáme na plné otevření škol)

-        Zápisy do 1. tříd (13.4. a 27.4.2021 - vzdálenou formou)

-        Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (23.6.2021)

-        Imatrikulace budoucích prvňáčků (23.6.2021)

-        Adaptační příměstský pobyt našich budoucích prvňáčků (16.8. - 20.8.2021)

 

Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - zde


Seznam spádových ulic naší školy - zde


 Informace pro naše budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a rady k jejich výběru - zde 

Seznam pomůcek je zatím spíše orientační. Kupujte jen to základní (aktovku, penál a jeho výbavu), s nákupem dalších pomůcek vyčkejte, konečný seznam obdržíte při imarikulaci prvňáčků.

Informace školní výchovné poradkyně - zde


Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

Při zápisu nahrajete k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii  rodného listu dítěte.

 

Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte přiložili k elektronické přihlášce scan nebo čitelnou fotografii doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.

 

Musíme vyplňovat i žádost o přijetí dítěte, pokud budeme chtít žádat o odklad školní docházky?

Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato. Stačí však vyplnit jen žádost o odklad školní docházky, jelikož žádost o přijetí je její součástí.

 

Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole 13.4. nebo 14.4. příslušného roku vyplněnou žádost o odklad, a do 10.5. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Musím žádat znovu o přijetí, když už dítě mělo odklad školní docházky?

Ano, jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

 V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.

 

Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli jinou základní školu.

 

Musím dítě zapsat na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat, ale Vaše dítě nemusí být na tuto školu přijato.

 

Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout, pokud bude mít ještě volnou kapacitu.