Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Environmentální výchova má na naší škole nezastupitelné místo. Již od předškolního věku vedeme děti k úctě k přírodě a všemu živému a učíme je nebýt lhostejnými ke svému okolí a prostředí, ve kterém se pohybují a ve kterém vyrůstají.

Téma "ekologie" se v ZŠ v průběhu školního roku prolíná do většiny předmětů na prvním i druhém stupni. V osmé třídě žáci navštěvují předmět environmentální výchova, který se zabývá výhradně touto tematikou. Důraz je kladen především na celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí a na uvědomění si odpovědnosti za své chování vůči dalším generacím. Žáci během výuky pracují s různými informačními zdroji (internet, časopisy atd.), vyhledávají tak řadu dalších dat a informací přímo v terénu. Získané informace vyhodnocují a navrhují možná řešení sledovaných problémů. Velký důraz je kladen jak na samostatnou tak i na týmovou práci žáků.

Naše škola rovněž aktivně využívá environmentálně zaměřené programy, které nabízí řada organizací, např. ZOO Praha, ekocentrum Koniklec, Sever-Rýchory aj.