Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

AKTIVITY OPPPR_28 ŠKOLA PRO VŠECHNY

1.1.1 Dvojjazyčný školní asistent

Cílem aktivity je poskytnutí dočasné podpory škole/ žáku s OMJ. DA se věnuje kontinuální práci v kolektivu, je k dispozici pedagogovi a v neposlední řadě samotnému dítěti, které do školy/kolektivu přichází s částečnou nebo nulovou znalostí českého jazyka. Jeho stěžejní náplní práce je pomoc při administrativě a organizaci výuky a mimoškolních aktivit, rovněž poskytuje metodickou podporu učitelům.

Ve školním roce 2018/19 funkci DA zastávají: 
Mgr. Bc. Denisa Průšová, Mgr. Eva Popelková, Tereza Radová

Reflexe:

Dvojjazyčný asistent - dále jen DA, se zaměřoval vždy na socializaci jednotlivého žáka s OMJ v odlišném kulturním prostředí, zprostředkovával mu modely chování a norem v naší společnosti, komunikaci mezi žákem s OMJ a spolužáky. DA byl zapojen do plánování výuky s pedagogem, protože poznal lépe jeho potřeby a schopnosti, pomáhal s přípravou na hodinu, chystal pracovní listy a pomůcky pro žáka s OMJ. DA byl přítomen po boku žáka rovněž ve výuce, zaměřoval se na jeho osamostatnění. Věnoval se rovněž individuální práci se žákem s OMJ ve třídě i mimo třídu podle potřeb žáka. V možných případech vykonával DA dohled nad žáky, kdy probíranou látku žáku s OMJ vysvětloval pedagog. DA pomáhal s přípravou žáka na výuku. Komunikoval s rodinou žáka o způsobu přípravy na vyučování, s domácími úkoly.
DA byl součástí týmu, který tvořil IVP, komunikoval a hodnotil svou aktivitu s odborníky školního poradenského pracoviště a s odborníky z PPP, nabízel doučování. Ve spolupráci se speciálním pedagogem školy využíval při práci se žákem s OMJ pomůcky z oblasti speciální pedagogiky. Ve spolupráci s TU pomáhal s pochopením informací z hlediska chodu a fungování třídy s rodiči žáka.

2.1.2 Interkulturní pracovník

IP poskytuje dočasnou podporu dětem s OMJ ve škole, usnadňuje komunikaci mezi školou , rodiči a pípadně dalšími institucemi, jako jsou např. školská poradenská zařízení apod. 

Ve školním roce 2018/19 funkci IP zastává:
Mgr. Bc. Anna Kobrová

Reflexe:

V rámci realizace aktivity docházelo v nejvyšším objemu k přípravě setkání s žáky, zejména žáky s OMJ, vlastní realizací setkání a jejich zpracování. Interkulturní pracovník v rámci své činnosti dále poskytoval konzultace rodičům a pedagogům, pracoval přímo s žáky s OMJ na jejich adaptaci do nového prostředí a řešil administrativní úkony s tím spjaté. Náplň práce IP byla stanovena na základě identifikovaných potřeb školy a plnila svůj cíl. 

2.3.1 Doučování dětí s OMJ

Jedná se o 16 hodinový blok doučování, které probíhá 1x týdně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. Cílem aktivity je podpořit děti prostřednictvím mořžnosti doučování v hlavních předmětech.

Ve školním roce 2018/19 probíhá doučování:
- z českého jazyka a matematiky
Mgr. Tamchynová, Mgr. Kapucián, Mgr. Stříbrná, Ing. Arch. MgA. Hedvika Nováková

3.1.1 Projektová výuka - jednorázové třídní projekty

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků. Aktivitu zastřešuje odborník ne-pedagog - externí spolupracovník, který má zkušenosti v některé z oblastí: rozvoj občanského, globálního a interkulturního vzdělávání, osobnostních a sociálních kompetencí nebo je specialistou v oblasti rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu.

Ve školním roce 2018/19 realizováno více než 60 třídních projektů, z toho vykázaných 56.

Reflexe:

Odpolední projektová setkání probíhala napříč všemi třídami prvního i druhého stupně. Témata byla zaměřená na multikulturní problematiku např. "Můj svět tady a tam", "Jak chutná svět", "Cizinci u nás", "Kultura menšin v EU", "Legionáři a jejich návrat do vlasti" a další. Mezi nejzajímavější z aktivit se zařadil projektový blok s názvem "Kultura menšin". Školu navštívil ředitel Domu národnostních menšin, který si připravil prezentaci s výkladem, diskutoval s žáky o této problematice. Aktivita zároveň propojila multikulturní výchovu s průřezovými tématy Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Dalším výrazným tématem s velkým ohlasem od žáků byl blok "Legionáři a jejich návrat do vlasti" s odborníkem z Československé obce. Žáci se blíže seznámili s problematikou integrace legionářů po návratu z války do běžného života ve své vlasti.
Mnohá témata byla pro velký úspěch realizovaná vícekrát.
Projektová výuka a její zařazení do výuky ve větší míře je v souladu s aktuálním školním vzdělávacím programem. Změna výukového stylu, který tato aktivita skýtá, jak žákům, tak pedagogům svědčí a otevírá další možnosti.   

Fotogalerie

4.2.1 Zahraniční stáže pedagogů

V průběhu roku 2019 byly odbornými zaměstnanci ZŠ K Dolům a za účasti a podpory externistů realizovány dvě zahraniční stáže s následnými prezentacemi. 

Stáže měly za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Napomohly pedagogům školy na různých pozicích získat zkušenosti, které nyní mohou aplikovat na podmínky školy. Stážisté si měli možnost rozšířit své kompetence interpersonálního charakteru, obohatili se o nové metody práce se žáky z různých kulturních prostředí a v neposlední řadě měli možnost srovnat přístup k témto problematice u nás a v zahraničí. Aktivita tak ve svém důsledku napomohla nejen samotným pedagogům, ale i žákům nejen s OMJ ke zvládnutí požadavků jednotlivých ročníků základní školy.

Stáž probíhala formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi, zkušenosti ze stáže byly následně vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy.

29.5.2019 Prezentace stáž Londýn

31.8.2019 Prezentace stáž Stockholm

Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy

5.2.2 Komunitně osvětová setkání

Volnočasová komunitně osvětová aktivita si za pomoci odborníka klade za cíl podpořit rozvoj kompetencí nejen dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního, ale i multikulturního soužití, zájmu o dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

Pozvánka ze dne 22.4.2019 ZDE

Tématické zaměření setkání:

KOMUNITNÍ AKTIVITY ŠKOLY - zájem o dění a řešení problémů dané lokality
Podpora pozitivního klimatu a komunitního charakteru školy.
Vzájemné porozumění mezigeneračního soužití, zájmu o odpovědnosti za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.
Zhodnocení aktivit uplynulého školního roku, návrh a představení budoucích aktivit školy a jejich dopad nejen na žáky s OMJ.

Obsah:

1) zvyšující se zájem žáků cizinců o naši školu --> nárůst žáků s OMJ
2) oblast prevence RCH, bezpečnosti našich žáků
3) DVPP pdg sboru a to nejen v rámci jednotlivých odborností a všeobecných potřeb inkluze, ale explicitně v oblasti integrace žáků cizinců.
4) Prezentace projektových výzev, realizovaných a plánovaných projektech a aktivit stávajících projektů
5) Diskuse

Reflexe KOS:

Zhodnocení aktivit uplynulého školního roku, návrh a představení budoucích aktivit školy, dopad aktivit školy nejen na žáky

1) zvyšující se zájem žáků cizinců o naši školu --> nárůst žáků s OMJ, kteří přicházejí do naší školy buď s minimální nebo nulovou znalostí ČJ, škola je postupně nucena hledat nové formy a přístupy k těmto žákům a jako fungující mechanismus se osvědčují různé typy mimoškolních aktivit, kdy je možnost neformálního setkávání se rodin těchto žáků cizinců s rodiči ostatních rodičů, pedagogů...
V uplynulém roce takto zafungovaly následující KOMUNITNÍ PROJEKTY ŠKOLY:

a) ZEMĚMY, vánoční jarmark, diskotéka pro žáky + laser show, multikulturní projekt Edison,...
b) akce školní družiny - loučení se zimou, karneval, grilování atp.,
c) akce MŠ - velikonoční a vánoční jarmarky, zahradní slavnosti... 

Všechny tyto akce byly přístupny široké veřejnosti.

Problematika začleňování žáků s OMJ je dále doplněna interními školními projekty, na úrovni akcí žákovského parlamentu a třídních projektů (např. adaptační pobyty, třídní přespávačky apod.)
Výše uvedené aktivity jsou dále podpořeny kulturními akcemi, jako jsou návštěvy divadel, výstav, knihoven, přednášek s nejrůznější tématikou, event. návštěvy tématických programů úzce spjatých s národními tradicemi ČR (Vánoce, Velikonoce, spolupráce s kostelem Lhotka... )

2) oblast prevence RCH, bezpečnosti našich žáků v souvislosti s výskytem tzv. závadových skupin v těsné blízosti naší školy. Body k diskusi a informovanosti rodičů: preventivní strategie školy, která se opírá o interní strategické dokumenty prevence školy, na to navázané preventivní programy RCH a informovanosti žáků o vnějšíách a vnitřních rizicích (zajišťovány interními i externími dlouhodobě spolupracujícími odborníky - experty); DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ a jejich výsledky

3) DVPP pdg sboru a to nejen v rámci jednotlivých odborností a všeobecných potřeb inkluze, ale explicitně v oblasti integrace žáků cizinců.

4) Prezentace projektových výzev, realizovaných a plánovaných projektů a aktivit stávajících projektů
- ESF - OPPPR, OPVVV;
- MŠMT;
- MHMP;
- O2

5) Diskuse

5.1.1 Odborně zaměřená tématická setkání

Setkání má za cíl podpořit komunitní charakter školy a seznámit účastníky s přístupem školy k začleňování žáků s OMJ, podpořit otevřenou diskusi a v neposlední řadě umožnit neformální diskusi.

Reflexe:

Základním principem demokratického vzdělávání a součástí principu CDC (Competences for Democratic Culture) je interkulturní dialog, bez kterého demokratické vzdělávání jako takové nemůže probíhat. V rámci osvětového setkání, mimo jiné, proběhla prezentace, která se, následujíc heslo "hudba spojuje národy", věnovala také rozlišnostem hudebních stylů a žánrů a představení různých aktivit, jako je například poslech hudby, zpěv či tanec, které dokáží prolomit bariéru mezi různými kulturami. Pro prolomení komunikační a kulturní bariéry není potřeba pouze jazyková vybavenost, kterou v určitém případě může suplovat tlumočník, ale také základní znalost kultur různých menšin, jelikož lidé - a tím pádem i rodiče či žáci, dokáží lépe komunikovat s kulturou, o které mají alespoň základní povědomí.

V rámci aktivity proběhla setkání s názvem "Hudební produkce s multikulturní tématikou". Setkání byla v režii žákovského parlamentu. Část prvního setkání proběhla 22. února od 10 do 13.30, druhá 12. června od 15.00 do 17.00. Odborníkem tohoto setkání byl pan Mgr. Bc. Tomáš Johancsík, Dis. Art, který je odborníkem v oblasti hudebního vzdělávání žáků (pedagog s dlouholetými bohatými zkušenostmi v oblasti hudebního vzdělávání. Na setkání proběhla prezentace, která se věnovala tradicím, zvykům a odlišnostem hudebních žánrů.
Další setkání proběhla 13. a 14.5.2019, od 15 do 19 h, obě na téma "Tanec jako prostředek ke komunikaci", obsahově zaměřeno na hudbu a tanec s ukázkami nejrůznějších stylů a prezentaci odborníka pana Mgr. Bc. Tomáše Johanscíka, Dis. Art.

CELKOVÁ REFLEXE PROJEKTU

Základní škola K Dolům byla podpořena během realizace projektu aktivitami, díky kterým se ve škole zvýšila proinkluzivnost. Díky realizovaným projektovým aktivitám došlo k rozšíření kompetencí a povědomí z multikulturní tématiky jak žáků, tak pedagogů. Aktivity, které byly realizovány pro žáky jsou: třídní projektové dny, doučování. Podpořeni byli také rodiče žáků školy, a to aktivitami odborně zaměřených tématických setkávání a komunitně osvětových setkávání. Pedagogové byli podpořeni v této problematice napříč těmito aktivitami, navíc pro ně byly určeny ještě stáže, díky kterým získali nové zkušenosti a dovednosti v oblasti práce žáky s OMJ a žáky cizinci. Díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta bylo usnadněno zapojování cizinců do výuky a chodu školy. Zapojení interkulturního pracovníka bylo pro školu velmi přínosné v metodické podpoře pedagogů při práci s žáky s OMJ a žáky cizinci, zároveň napomáhala komunikaci s jejich rodiči. Díky těmto aktivitám došlo k pomoci žákům s OMJ a žákům cizincům ke zvládnutí požadavků jednotlivých ročníků základní školy a jejich začlenění do třídních kolektivů a pozitivnímu přijetí ze strany spolužáků.

Škola v rámci projektu realizovala aktivity, které povedou k rozvoji základních kompetencí žáků. Pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem z důvodu například jazykové bariéry bylo realizováno doučování. Díky jazykové bariéře je pro žáky těžší udržet krok ve výuce a mohou být demotivováni a vylučovány z vrstevnické skupiny. Zároveň jsme realizovali projektové dny, kde se žáci prvního i druhého stupně seznámili s kulturou a bohatstvím jednotlivých zemí.

V rámci projektových dní bylo podpořeno celkem 256 žáků. Žáci byli v rámci projektu podpořeni několikrát během různých témat, která se v rámci těchto projektů zpracovávala. V rámci realizace třídních projektů bylo podpořeno celkem 75 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří z žáků, kteří jsou SVP z důvodu OMJ byli podpořeni také interkulturním pracovníkem a dvojjazyčným školním asistentem.

V rámci realizace projektových aktivit jako je účast a podílení se na projektových dnech, doučování, stáže, využití služeb dvojjazyčného školního asistenta a interkulturního pracovníka bylo podpořeno v rozvoji kompetencí celkem 21 pedagogů školy. Realizací celého projektu bylo celkem podpořeno 19 pedagogů. Podpořeni byli v rámci aktivit jako jsou stáže, třídní projekty, podpora ze strany dvojjazyčného školního asistenta a interkulturního pracovníka. Díky těmto aktivitám získali pedagogové nové poznatky a kompetence, které mohou na základě nově získaných znalostí uplatňovat v praxi.

V průběhu projektu bylo realizováno 6 komunitních aktivit.